Krywan Tomasz, Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 14 września 2018 r.
Autorzy:

Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury

Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury

Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury podatnik podatnik podatnik ma obowiązek zawiadomić naczelnika US o zamiarze sporządzenia spisu z natury podatnik nie ma obowiązku zawiadomienia naczelnika US o zamiarze sporządzenia spisu z natury podatnik ma zamiar sporządzić spis z natury czy spis z natury jest sporządzany na 1 stycznia? czy spis z natury jest sporządzany na 31 grudnia? czy spis z natury jest sporządzany na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik ma zamiar sporządzić spis z natury

Na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 728 z późn. zm.) - dalej r.p.k.p.r., podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów - dalej spis z natury, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności (z zastrzeżeniem § 27 ust. 1a r.p.k.p.r., który stanowi, że obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego; w tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego). Spis z natury może również zostać dobrowolnie sporządzony przez podatnika w innym terminie.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury podatnicy są, co do zasady, obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Od zasady tej istnieją jednak 3 wyjątki.

Krok: czy spis z natury jest sporządzany na 1 stycznia?

Istnieją 3 przypadki, gdy podatnicy nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzania spisu z natury. Pierwszy z tych przypadków ma miejsce, gdy spis jest sporządzany na dzień 1 stycznia (zob. § 28 ust. 4 r.p.k.p.r.).