Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - OpenLEX

Chajec Stanisław, Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zasady podziału nieruchomości zostały wyłączone w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne lub leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, z wyjątkiem przypadków, w których podział prowadziłby do wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych albo powodowałby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.

Podział nieruchomości, w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wymaga uzyskania decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.

Natomiast podział nieruchomości rolnych i leśnych, w odniesieniu do których przepisów omawianej ustawy się nie stosuje, nie wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej podział. Jest on dokonywany w formie czynności materialno-technicznej przez starostę prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Prowadzenie tego zasobu regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.).

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty właściciel lub użytkownik wieczysty podział nieruchomości wymaga uzyskania decyzji zamiar podziału nieruchomości czy podział dotyczyć ma nieruchomości rolnej lub leśnej? czy podział spowoduje wydzielenie dróg niebędących drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego albo działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha? podział nieruchomości nie wymaga uzyskania decyzji tak nie tak nie

Krok: zamiar podziału nieruchomości

Podział nieruchomości może nastąpić na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Podział ma na celu utworzenie nowych działek gruntu, które następnie mogą zostać zbyte jako odrębne nieruchomości.

Krok: czy podział dotyczyć ma nieruchomości rolnej lub leśnej?

Ewidencyjny podział nieruchomości przeznaczonej w planie miejscowym na cele rolne lub leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, nie wymaga - co do zasady - wydania decyzji o podziale nieruchomości.

Przez nieruchomość wykorzystywaną na cele rolne i leśne należy rozumieć nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości (funkcję tę pełni obecnie ewidencja gruntów i budynków) jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy jednak zastrzec, że ustalenie dla danego terenu warunków zabudowy dla obiektów o charakterze rolniczym nie powoduje zmiany rolnego charakteru nieruchomości. W takim przypadku nieruchomość będzie w dalszym ciągu uznawana za wykorzystywaną na cele rolne (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 r., II SA/Po 888/13, LEX nr 1401720).

Podział nieruchomości, która nie jest przeznaczona w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanej na cele rolne i leśne, zawsze wymaga uzyskania decyzji zatwierdzającej podział.