Krywan Tomasz, Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Procedura pozwala ustalić, czy dłużnik ma obowiązek dokonywania zwiększeń w związku z nieregulowaniem zobowiązań.

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań podatnik podatnik czy transakcja handlowa została zawarta została w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski? podatnik nie ma obowiązku dokonywania zwiększeń podatnik ma obowiązek dokonywania zwiększeń podatnik posiada nieuregulowane zobowiązanie (w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu – zobowiązanie z tytułu zakupu towaru) do zapłaty świadczenia pieniężnego czy wierzytelność została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (warunek nie dotyczy dłużników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu)? czy wierzytelność nie została uregulowana do określonego przepisami dnia? czy na ostatni dzień poprzedniego miesiąca dłużnik znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji? czy od końca roku, w którym wystawiona została faktura (rachunek) lub zawarta została umowa dokumentująca wierzytelność upłynęły 2 lata? tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: podatnik posiada nieuregulowane zobowiązanie (w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu – zobowiązanie z tytułu zakupu towaru) do zapłaty świadczenia pieniężnego

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy zobowiązujące dłużników do dokonywania zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania (w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu – zobowiązania z tytułu zakupu towaru) do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

Są to przepisy art. 26i ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.), art. 18f ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) oraz art. 11 ust. 4–19 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2024 r. poz. 776 ze zm.).

Obowiązek ten może ciążyć na dłużnikach dwukrotnie – najpierw na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu płaconego miesięcznie lub kwartalnie, a później w ramach zeznania podatkowego.

Krok: czy wierzytelność została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (warunek nie dotyczy dłużników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu)?

Omawiany obowiązek, co do zasady, dotyczy wartości zobowiązań, które zostały zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W przypadku zobowiązań, które nie zostały zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, obowiązek ten najczęściej nie istnieje.

Wyjątek dotyczy dłużników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu. Ponieważ nie rozpoznają oni podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w ich przypadku omawiany warunek nie obowiązuje.