Obliczanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej - OpenLEX

Kędziora Robert, Obliczanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Obliczanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej

Obliczanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej

Obliczanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z przepisem art. 189g § 3 k.p.a. administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli minęło 5 lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana. Instytucja przedawnienia wykonalności kary opiera się na przyjęciu, że z upływem określonego czasu wygasa obowiązek zapłaty nałożonej uprzednio kary pieniężnej, co powoduje, iż po upływie tego terminu zapłata kary nie może być egzekwowana (zob. P. Wojciechowski, Przedawnienie karalności i wykonalności administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Iuridica” 2016, nr 61, s. 364). Na bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej ma wpływ ogłoszenie upadłości strony, zastosowanie środków egzekucyjnych, o których zawiadomiono zobowiązanego, oraz dokonanie zabezpieczenia zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obliczanie terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej organ organ uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego czy termin przedawnienia rozpoczął bieg? rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia egzekucji czy termin przedawnienia rozpoczął bieg? rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia egzekucji na nowo rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia egzekucji rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia egzekucji na nowo kara pieniężna nie podlega egzekucji bieg terminu przedawnienia egzekucji nie rozpoczyna się upływ terminu przedawnienia zastosowanie środka egzekucyjnego i zawiadomienie zobowiązanego zdarzenia wpływające na bieg terminu przedawnienia doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przerwanie biegu terminu przedawnienia egzekucji czy ogłoszono upadłość strony? zastosowanie przepisu odrębnego czy przepisy odrębne określają termin przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej? nałożenie administracyjnej kary pieniężnej czy termin przedawnienia rozpoczął bieg? czy nastąpiło zdarzenie mające wpływ na bieg terminu przedawnienia egzekucji? doręczenie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji możliwe zdarzenia zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Wraz z nałożeniem przez organ administracji publicznej administracyjnej kary pieniężnej, co do zasady, rozpoczyna bieg 5-letni termin przedawnienia egzekucji tej kary.

Krok: czy przepisy odrębne określają termin przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej?

W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej przepisów działu IVa k.p.a. w tym zakresie się nie stosuje.