Kędziora Robert, Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony

W przepisie art. 130 § 1 k.p.a. przyjęto zasadę, zgodnie z którą przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Powyższą zasadę motywuje okoliczność, iż wykonanie decyzji nieostatecznej może ograniczyć lub zupełnie wykluczyć skuteczność ochrony w postępowaniu odwoławczym, ze względu na wywołanie stanu prawnego bądź faktycznego, którego nie będzie można odwrócić (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 583). Wyjątek od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych stanowi m.in. przyznana organowi administracji publicznej w przepisie art. 108 k.p.a. możność nadania takiej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony.

Krok: wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności powinien być skierowany do organu prowadzącego postępowanie w sprawie I instancji. Złożenie wniosku może nastąpić w toku postępowania lub w okresie biegu terminu do wniesienia odwołania (zob. H. Knysiak-Molczyk [w:] H. Knysiak-Molczyk (red.), A Mudrecki, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2011, s. 193). Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest podaniem w rozumieniu art. 63 k.p.a., stąd powinien on czynić zadość wymaganiom stawianym przez ten przepis. Do wniesienia wniosku o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności legitymowana jest strona postępowania oraz podmioty na prawach strony. Wniosek powinien zawierać wskazanie, jaki wyjątkowo ważny interes strony uzasadnia sformułowane żądanie.

Krok: przyjęcie wniosku

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek strony organ organ ustalenie wyjątkowo ważnego interesu strony czy nadanie rygoru jest niezbędne? postanowienie o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności ocena zasadności żądania zabezpieczenia zamieszczenie w decyzji klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalności czy decyzja jest ostateczna? przekazanie według właściwości sprawdzenie wymagań formalnych podania badanie właściwości organu przyjęcie wniosku niezłożenie zabezpieczenia w określonym terminie niedopuszczalność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otrzymanie zabezpieczenia postanowienie w sprawie zabezpieczenia czy decyzja została wydana? pozostawienie bez rozpoznania strona strona niezłożenie zabezpieczenia odebranie postanowienia możliwe reakcje strony złożenie zabezpieczenia wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zachodzi nie zachodzi tak nie uzasadnione nieuzasadnione tak nie spełnia nie spełnia właściwy niewłaściwy tak nie