Nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną

Nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną

Nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną

Nabycie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpis do rejestru akcjonariuszy PSA zarząd PSA zarząd czy nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie art. 515 § 2 k.s.h.? złożenie wniosku o wpis zmiany do rejestru KRS nabycie akcji własnych nastąpiło z naruszeniem prawa czy nabycie akcji nastąpiło w celu ich umorzenia? czy nabycie akcji własnych nastąpiło w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki? czy nabycie akcji w drodze egzekucji było konieczne? czy nabycie akcji własnych nastąpiło w drodze sukcesji uniwersalnej? nabycie akcji własnych przez spółkę czy nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale akcjonariuszy? czy nabyte na podstawie upoważnienia akcje są w pełni pokryte? czy łączna liczba akcji nabytych na podstawie upoważnienia nie przekracza 25% łącznej liczby akcji? czy łączna cena nabytych na podstawie upoważnienia akcji nie przekracza wysokości kapitału rezerwowego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: nabycie akcji własnych przez spółkę

Nabycie akcji własnych przez spółkę jest ważne, jednakże jeżeli dokonano go w celu innym aniżeli wskazanym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, spółka powinna zbyć akcje w terminie roku od dnia ich nabycia. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w tym terminie, zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez uchwały akcjonariuszy.

Krok: czy nabycie akcji własnych nastąpiło na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale akcjonariuszy?

Nabycie akcji własnych jest możliwe m.in. na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale akcjonariuszy.

Wymaga to jednak spełnienia kilku dodatkowych warunków.