Piaskowska Olga Maria, Możliwość pominięcia dowodu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Możliwość pominięcia dowodu

Możliwość pominięcia dowodu

Możliwość pominięcia dowodu

Krok: zgłoszenie wniosku dowodowego

Stosownie do treści art. 20512 k.p.c. strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy, jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Jeżeli natomiast nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu.

Strona składając wniosek dowodowy, powinna zachować wymagania przewidziane dla tego rodzaju pisma (niezależnie od wymagań wskazanych w art. 126 k.p.c.), które przewiduje art. 2351 k.p.c.

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie wniosku dowodowego.

Krok: jeżeli wniosek spełnia wymagania

Wnioskowi, który spełnia wymagania formalne może zostać nadany właściwy bieg, tj. może on zostać rozpoznany przez sąd. Przed wejściem w życie nowelizacji z 4.07.2019 r., która wprowadziła art. 2352 k.p.c. rozpoznanie wniosku dowodowego w praktyce polegało najczęściej na jego uwzględnieniu, tj. dopuszczeniu dowodu, bądź nieuwzględnieniu – w tym przypadku sąd najczęściej wniosek dowodowy oddalał. Sąd mógł także pominąć dowód, także już przeprowadzony.

Z uzasadnienia projektu noweli z 4.07.2019 r. wynika, że celem art. 2352 k.p.c. była systematyzacja podstaw odmowy przeprowadzenia dowodu. Szerzej na ten temat zob. A. Turczyn, komentarz do art. 2352, teza nr 1 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz do niektórych przepisów, red. O.M. Piaskowska, LEX 2019.

Możliwość pominięcia dowodu sąd przewodniczący sąd przewodniczący pominięcie dowodu otrzymanie wniosku jeżeli wniosek spełnia wymagania rozpoznanie wniosku dowodowego dopuszczenie dowodu strona strona zgłoszenie wniosku dowodowego jeżeli brak podstaw do pominięcia jeżeli istnieją podstawy do pominięcia