Łączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej - OpenLEX

Daszczuk Paweł, Łączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Łączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej

Łączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej

Łączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej

Procedura ma na celu wskazanie zasad łączenia się spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej.

Łączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej biegły biegły odebranie zawiadomienia badanie planu połączenia i wydanie opinii przekazanie opinii sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis nowo zawiązanej spółki akcyjnej do rejestru wykreślenie z rejestru łączących się spółek ogłoszenie planu połączenia w MSiG wpis połączenia do rejestru (dzień połączenia) ogłoszenie o połączeniu otrzymanie opinii zawiadomienie biegłego wyznaczenie biegłego odebranie wniosku przyjęcie zgłoszenia przez sąd rejestrowy wpis wzmianek o połączeniu łączące się spółki z o.o. i akcyjna łączące się spółki z o.o. i akcyjna prawo wspólników i akcjonariuszy do informacji złożenie opinii łączącym się spółkom pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie zgłoszenie połączenia do rejestru zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego czy uchwała została podjęta? pisemne uzgodnienie planu połączenia załączniki do planu połączenia zawiadomienie wspólników i akcjonariuszy wszyscy wspólnicy i akcjonariusze wyrażają zgodę na odstąpienie od niektórych czynności w ramach połączenia złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego połączenie nie dochodzi do skutku zaistnienie warunków do łączenia się spółki z o.o. i akcyjnej podjęcie uchwał o połączeniu treść planu połączenia nie tak tak nie

Krok: zaistnienie warunków do łączenia się spółki z o.o. i akcyjnej

Przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące łączenia się spółek kapitałowych przewidują, że spółki te mogą się łączyć ze sobą w dowolnych konfiguracjach. Połączenie może więc być jednorodne (jeżeli łączą się ze sobą spółki działające w jednakowych formach prawnych) albo niejednorodne (jeżeli łączą się spółki działające w odmiennych formach prawnych). Od tej zasady istnieje kilka wyjątków. Nie może uczestniczyć w połączeniu spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości. Z powyższego wynika, że nie ma przeszkód, aby w połączeniu uczestniczyła spółka w likwidacji ale przed podziałem majątku (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.). W tej sytuacji czynności związane z połączeniem wykonuje likwidator.

W przypadku spółki akcyjnej brak wyraźnego zakazu powoduje, że łącząca się spółka akcyjna może uczestniczyć w połączeniu, nawet jeżeli cały kapitał zakładowy nie został wniesiony co wynika pośrednio z art. 431 k.s.h. (por. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.). Problem ten nie dotyczy spółki z o.o., gdyż do powstania tej spółki wymaga się wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego z zastrzeżeniem spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Połączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną może być dokonane:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały albo akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom albo akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) - inkorporacja;

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek łączących się spółki z o.o. i spółki akcyjnej za udziały albo akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki) - fuzja.

W procesie łączenia się spółek wyróżnia się trzy zasadnicze fazy: fazę czynności przygotowawczych, fazę czynności właścicielskich oraz fazę rejestracji i ogłoszenia o dokonaniu połączenia (A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych, Warszawa 2013, s. 93–94).

W wyniku przeprowadzenia procedury łączenia spółki z o.o. ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki akcyjnej wspólnicy i akcjonariusze łączących się spółek otrzymują akcje nowej spółki akcyjnej stając się jej akcjonariuszami (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, fuzja). W wyniku fuzji dotychczas istniejące spółki przestają istnieć.

Krok: pisemne uzgodnienie planu połączenia

Do fazy czynności przygotowawczych zaliczamy (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.):

– sporządzenie planu połączenia wraz z wymaganymi załącznikami (art. 498–499 k.s.h.);

– zgłoszenie planu do rejestru i ogłoszenie planu połączenia (art. 500 k.s.h.);

– przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 501 k.s.h.);

– poddanie planu weryfikacji biegłych (art. 502–503 k.s.h.);

– przedstawienie dokumentów połączeniowych i zawiadomienie wspólników (art. 504–505 k.s.h.).

Proces łączenia się spółek rozpoczyna pisemne uzgodnienie planu połączenia między zarządami łączących się spółki z o.o. i akcyjnej. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że zarządy łączących się spółek bez udziału wspólników i akcjonariuszy sporządzają i uzgadniają między sobą plan połączenia, jednakże gdy nie będzie w tym zakresie współpracy ze wspólnikami i akcjonariuszami, cała koncepcja może się okazać nie do zaakceptowania na etapie podejmowania uchwał (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.). Dlatego też przyjmuje się, że stanowisko akcjonariuszy i wspólników powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie połączenia.

Plan połączenia to rodzaj porozumienia między uczestnikami, które stwierdza jedynie możliwość złożenia w przyszłości oświadczenia woli wywołującego określone w treści planu skutki prawne (tak. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.). Przyjmuje się, że plan połączenia nie jest czynnością prawną, ale czynnością faktyczną w zakresie prowadzenia spraw spółki (tak. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Plan połączenia wymaga pisemnego uzgodnienia ale przepisy nie określają skutków prawnych nie dochowania formy pisemnej. Ze względu na to, że plan połączenia nie jest czynności prawną nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące formy czynności prawnych (art. 73–81 k.c.). Z uwagi na obowiązek zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, niezachowanie formy pisemnej planu spowoduje jednak, że połączenie nie będzie mogło odnieść skutku.