Daszczuk Paweł, Łączenie spółki akcyjnej ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki z o.o.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Łączenie spółki akcyjnej ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki z o.o.

Łączenie spółki akcyjnej ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki z o.o.

Łączenie spółki akcyjnej ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki z o.o.

Procedura ma na celu wskazanie zasad łączenia się spółki akcyjnej ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki z o.o.

Łączenie spółki akcyjnej ze spółką akcyjną przez zawiązanie spółki z o.o. biegły biegły odebranie zawiadomienia badanie planu połączenia i wydanie opinii przekazanie opinii sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis nowo zawiązanej spółki z o.o. do rejestru wykreślenie z rejestru łączących się spółek ogłoszenie planu połączenia wpis połączenia do rejestru (dzień połączenia) ogłoszenie o połączeniu otrzymanie opinii zawiadomienie biegłego wyznaczenie biegłego odebranie wniosku przyjęcie zgłoszenia przez sąd rejestrowy wpis wzmianek o połączeniu łączące się spółki akcyjne łączące się spółki akcyjne prawo akcjonariuszy do informacji odebranie opinii pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie zgłoszenie połączenia do rejestru zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego czy uchwała została podjęta? pisemne uzgodnienie planu połączenia załączniki do planu połączenia zawiadomienie akcjonariuszy wszyscy akcjonariusze wyrażają zgodę na odstąpienie od niektórych czynności w ramach połączenia złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego połączenie nie dochodzi do skutku zaistnienie warunków do łączenia się spółek akcyjnych podjęcie uchwał o połączeniu treść planu połączenia nie tak tak nie

Krok: zaistnienie warunków do łączenia się spółek akcyjnych

Łączenie się spółek kapitałowych może być połączeniem jednorodnym (gdy łączą się ze sobą tylko spółki z o.o., proste spółki akcyjne albo akcyjne) bądź połączeniem niejednorodnym (gdy łączą się ze sobą spółka z o.o. z prostą spółką akcyjną albo ze spółką akcyjną). W procedurze łączenia nie może jednak uczestniczyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości. Nie ma jednak przeszkód, aby w połączeniu uczestniczyła spółka, która jest w likwidacji, ale nie rozpoczęła jeszcze podziału majątku (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.). W tej sytuacji czynności związane z połączeniem dokonywać będzie nie zarząd, ale likwidator. Spółka akcyjna może natomiast uczestniczyć w połączeniu nawet, jeżeli cały kapitał zakładowy tej spółki nie został wniesiony, co wynika pośrednio z art. 431 k.s.h. (por. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.).

Połączenie spółek akcyjnych może być dokonane:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca przyznaje akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) - inkorporacja;

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek łączących się spółek akcyjnych za udziały albo akcje tej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki) - fuzja.

Procedura dotyczy łączenia się połączenia jednorodnego spółek akcyjnych przez zawiązanie spółki z o.o., w wyniku czego na nowo powstałą spółkę z o.o. przechodzi majątek łączących się spółek akcyjnych. Jednocześnie akcjonariusze łączących się spółek otrzymują udziały nowej spółki z o.o. stając się jej wspólnikami (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, fuzja). W wyniku połączenia dotychczas istniejące spółki akcyjne zostają wykreślone z rejestru.

Krok: pisemne uzgodnienie planu połączenia

W procesie łączenia się spółek wyróżnia się trzy zasadnicze fazy: fazę czynności przygotowawczych, fazę czynności właścicielskich oraz fazę rejestracji i ogłoszenia o dokonaniu połączenia (A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych, Warszawa 2013, s. 93–94). Pierwszą fazą jest faza czynności przygotowawczych, do której możemy zaliczyć: sporządzenie planu połączenia wraz z wymaganymi załącznikami (art. 498–499 k.s.h.), zgłoszenie planu do rejestru i ogłoszenie planu połączenia (art. 500 k.s.h.), przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 501 k.s.h.), poddanie planu weryfikacji biegłych (art. 502–503 k.s.h.), przedstawienie dokumentów połączeniowych i zawiadomienie akcjonariuszy (art. 504–505 k.s.h.) - A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.

Etap czynności przygotowawczych rozpoczyna się od pisemnego uzgodnienia planu połączenia między łączącymi się spółkami akcyjnymi. Plan połączenia to wynik ustaleń między zarządami łączących się spółek, a często także ustaleń dokonywanych przez zarządy z akcjonariuszami łączących się spółek. Zarządy łączących się spółek mogą uzgodnić treść planu połączenia bez udziału akcjonariuszy, co jednak powoduje, że cała koncepcja połączenia może się okazać nie do zaakceptowania przez akcjonariuszy na etapie podejmowania uchwał o połączeniu (por. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Plan połączenia należy rozumieć jako rodzaj porozumienia między uczestnikami, które stwierdza możliwość złożenia w przyszłości oświadczenia woli wywołującego określone w treści planu skutki prawne (tak. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.) Plan połączenia nie jest czynnością prawną, ale czynnością faktyczną w zakresie prowadzenia spraw spółki (tak A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Plan połączenia wymaga pisemnego uzgodnienia jednak przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają skutków nie dochowania formy pisemnej. Z uwagi na obowiązek zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego należy przyjąć, że niezachowanie formy pisemnej planu spowoduje, że połączenie nie będzie mogło odnieść skutku.