Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Łączenie przez przejęcie spółki akcyjnej przez spółkę akcyjną

Łączenie przez przejęcie spółki akcyjnej przez spółkę akcyjną

Łączenie przez przejęcie spółki akcyjnej przez spółkę akcyjną

Procedura ma na celu wskazanie zasad połączenia polegającego na przejęciu spółki akcyjnej przez inną spółkę akcyjną

Krok: zaistnienie warunków do przejęcia spółki akcyjnej przez inną spółkę akcyjną

Spółki kapitałowe mogą się łączyć ze sobą w dowolnych konfiguracjach. Nie mogą się jednak łączyć spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółki w upadłości. W przypadku gdy w połączeniu uczestniczy spółka w postępowaniu likwidacyjnym, ale przed etapem podziału majątku, to czynności związane z połączeniem wykonuje likwidator (por. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.). Przepisy dotyczące łączenia się spółek nie przewidują również zakazu łączenia się spółek akcyjnych, które nie mają pokrytego kapitału zakładowego. Wynika to pośrednio z art. 431 k.s.h. (por. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.).

W niniejszej procedurze łączenie się spółek akcyjnych polega na przejęciu spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, wskutek czego na spółkę przejmującą przechodzi cały majątek spółki przejmowanej. Jednocześnie akcjonariusze spółki przejmowanej stają się z dniem połączenia akcjonariuszami spółki przejmującej. W wyniku połączenia dotychczas istniejąca spółka przejmowana przestaje istnieć (łączenie się przez przejęcie, inkorporacja).

Krok: pisemne uzgodnienie planu połączenia

W procesie łączenia się spółek wyróżnia się trzy zasadnicze fazy: fazę czynności przygotowawczych, fazę czynności właścicielskich oraz fazę rejestracji i ogłoszenia o dokonaniu połączenia (A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcenia…, s. 93–94). Do czynności przygotowawczych zaliczamy: sporządzenie planu połączenia wraz z wymaganymi załącznikami (art. 498–499 k.s.h.), zgłoszenie planu do rejestru i ogłoszenie planu połączenia (art. 500 k.s.h.), przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 501 k.s.h.), poddanie planu weryfikacji biegłych (art. 502–503 k.s.h.), przedstawienie dokumentów połączeniowych i zawiadomienie akcjonariuszy (art. 504–505 k.s.h.) - A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.

Pierwszą czynnością jest pisemne uzgodnienie planu połączenia między łączącymi się spółkami. Plan połączenia jest wynikiem ustaleń prowadzonych przez zarządy łączących się spółek, a często także wynikiem ustaleń dokonywanych z akcjonariuszami łączących się spółek. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że zarządy łączących się spółek bez udziału akcjonariuszy sporządzają i uzgadniają między sobą plan połączenia, jednakże gdy nie będzie w tym zakresie współpracy z akcjonariuszami, cała koncepcja może się okazać nie do zaakceptowania na etapie podejmowania uchwał (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Plan połączenia należy rozumieć raczej jako rodzaj porozumienia między uczestnikami, które stwierdza jedynie możliwość złożenia w przyszłości oświadczenia woli wywołującego określone w treści planu skutki prawne (tak. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.) Plan połączenia wymaga pisemnego uzgodnienia. Ze względu na to, że plan połączenia nie jest czynności prawną nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące formy czynności prawnych (art. 73–81 k.c.). Z uwagi na obowiązek zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, niezachowanie formy pisemnej planu spowoduje, że połączenie nie będzie mogło odnieść skutku (por. również A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację