Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 sierpnia 2016 r.
Autor:

Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Krok: nabywanie wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych

Ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo prowadzą:

1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.) - dalej u.p.a., znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3) podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do u.p.a., które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (art. 138c ust. 1 u.p.a.).

Przedstawiciel podatkowy prowadzi ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę, którego jest przedstawicielem (art. 138c ust. 2 u.p.a.).

Krok: obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji

Ewidencje, o których mowa w art. 138b ust. 1 i 2 u.p.a., powinny umożliwiać w szczególności:

1) ustalenie ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo;

2) określenie kwot akcyzy;

3) ustalenie podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe oraz podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo.

Ewidencja, o której mowa w art. 138c ust. 1 pkt 1 u.p.a., powinna umożliwiać dodatkowo ustalenie posiadania przez właściciela, na rzecz którego zarejestrowany odbiorca dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa, wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).