Przybysz Piotr, Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autor:

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych jest środkiem egzekucyjnym nieskomplikowanym w zastosowaniu. Zajęta zostaje kwota znajdująca się na rachunku w chwili jego zajęcia, a jeżeli kwota ta jest niższa od kwoty określonej w zawiadomieniu o zajęciu, to zajęte zostaną także kwoty, które wpłyną na rachunek po jego zajęciu - aż do osiągnięcia kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego. Zajęte zostają również środki pieniężne, które zostały wpłacone na inny rachunek zobowiązanego, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Organ egzekucyjny wiedząc o posiadaniu przez zobowiązanego rachunku bankowego zawiadamia bank o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego. Do zajęcia wierzytelności dochodzi z chwilą otrzymania przez bank zawiadomienia.

Równie nieskomplikowana jest egzekucja z rachunku bankowego w przypadku, gdy poborca skarbowy podczas czynności egzekucyjnych odnajdzie dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego. W takim przypadku zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z tym dokumentem następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia. Bardziej złożona jest procedura egzekucji z rachunku bankowego w przypadku, gdy poborca skarbowy podczas czynności egzekucyjnych odnajdzie dokument tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego. W przypadku odebrania tego dokumentu organ egzekucyjny przesyła bankowi dokument wraz z zawiadomieniem o zajęciu rachunku bankowego oraz żądaniem wypłaty zajętej kwoty. Jeżeli dokument ten nie zostanie odebrany, to organ egzekucyjny przesyła bankowi zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, jednakże bank wypłaci żądaną kwotę po umorzeniu dokumentu przez sąd na wniosek wierzyciela.

Zawiadomienie jest doręczane zobowiązanemu na zasadach określonych w art. 17c u.p.e.a. (zob. Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny).

Zawiadomienia i inne pisma w egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego przesyła się do banku i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Jeżeli wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania zawiadomienia i wezwania doręcza się na piśmie (art. 86b u.p.e.a.).

Przepisy o egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio do egzekucji z wkładów oszczędnościowych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 87 u.p.e.a.).

Krok: ujawnienie dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego

Organ egzekucyjny może wiedzieć o posiadaniu rachunku bankowego przez zobowiązanego. Wiedzę tę może posiadać z urzędu albo uzyskać od wierzyciela lub od banku albo innego podmiotu w ramach czynności przygotowawczych do egzekucji (zob. art. 36 u.p.e.a.).

Zajęcie rachunku bankowego nie musi być poprzedzone wezwaniem banku, na podstawie art. 36 § 1 u.p.e.a., do udzielenia informacji dotyczących prowadzenia w danym banku rachunku dla zobowiązanego.

W powyższych sytuacjach organ egzekucyjny powinien przeprowadzić egzekucję z tego rachunku poprzez zawiadomienie banku o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego. Jeżeli natomiast w trakcie czynności egzekucyjnych zostanie ujawniony dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego, to zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z tym dokumentem następuje, w zależności od prawnego znaczenia tego dokumentu, przez wpisanie wierzytelności przez poborcę skarbowego do protokołu zajęcia lub przez odebranie dokumentu.

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego bank bank odebranie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego wstrzymanie wypłat z zajętego rachunku czy wraz z zawiadomieniem o zajęciu przesłano dokument związany z rachunkiem bankowym? zawiadomienie o istnieniu przeszkody w przekazaniu należności czy istnieją przeszkody w przekazaniu należności? odwołanie wstrzymania wypłat z zajętego rachunku oczekiwanie na zawiadomienie o wszczęciu postępowania o umorzenie dokumentu czy wierzyciel w wymaganym terminie zawiadomił bank o wszczęciu postępowania przed sądem w sprawie o umorzenie dokumentu? oczekiwanie na ustanie przeszkody w przekazaniu należności czy przekazano całą kwotę określoną w zawiadomieniu organu egzekucyjnego o zajęciu rachunku bankowego? oczekiwanie na postanowienie sądu w sprawie umorzenia dokumentu powstrzymanie się od dalszych czynności czy przeszkoda jest usuwalna? przekazanie należności otrzymanie powiadomienia o zakończeniu egzekucji z rachunku bankowego czy dokument został umorzony? oczekiwanie na wpłacenie pieniędzy na zajęty rachunek bankowy zobowiązanego wystawienie nowego dokumentu wierzyciel wierzyciel niepodejmowanie dalszych działań w sprawie egzekucji z rachunku bankowego wniosek o umorzenie dokumentu możliwy sposób zachowania otrzymanie pouczenia o konieczności wystąpienia do sądu o umorzenie dokumentu zobowiązany zobowiązany odebranie kopii protokołu i innych dokumentów otrzymanie zawiadomienia o odwołaniu wstrzymania wypłat z zajętego rachunku otrzymanie nowego dokumentu organ egzekucyjny poborca skarbowy organ egzekucyjny organ egzekucyjny poborca skarbowy organ egzekucyjny egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego odebranie dokumentu zobowiązanemu lub osobie trzeciej ujawnienie dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego sporządzenie protokołu z czynności egzekucyjnych z wzmianką o niemożności odebrania dokumentu czy dokument jest tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego? sporządzenie protokołu odebrania dokumentu zawiadomienie banku o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego podjęcie stosownych działań oczekiwanie na zapłatę lub informację o przeszkodach w przekazaniu należności czy uzyskano kwotę wystarczającą na pokrycie egzekwowanej należności? pouczenie wierzyciela o konieczności wystąpienia do sądu o umorzenie dokumentu czy bank zawiadomił o istnieniu przeszkody w przekazaniu należności? zakończenie egzekucji z rachunku bankowego nie tak nie tak nie tak nie tak odpis wniosku o umorzenie dokumentu wniosek o umorzenie dokumentu brak wniosku o umorzenie dokumentu nieskuteczne skuteczne tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: odebranie dokumentu zobowiązanemu lub osobie trzeciej

Egzekucja jest prowadzona z majątku zobowiązanego niezależnie od tego, w czyim posiadaniu ten majątek się znajduje w chwili dokonywania czynności zajęcia. Z tego powodu, jeżeli dokument, którego okazanie jest warunkiem dopuszczalności realizacji wierzytelności z rachunku bankowego, znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej, to poborca skarbowy powinien odebrać osobie trzeciej taki dokument.