Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 14 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Dobrowolne wyłączenie prawa reprezentacji komplementariusza w spółce komandytowej przed wpisem do rejestru

Dobrowolne wyłączenie prawa reprezentacji komplementariusza w spółce komandytowej przed wpisem do rejestru

Dobrowolne wyłączenie prawa reprezentacji komplementariusza w spółce komandytowej przed wpisem do rejestru

Procedura ma na celu wskazanie możliwości dobrowolnego wyłączenia prawa reprezentacji komplementariusza spółki komandytowej przed wpisem do rejestru

Krok: zajście warunków do dobrowolnego wyłączenia wspólnikowi prawa do reprezentacji spółki

W spółce komandytowej wspólnikami, którzy mogą ją reprezentować z mocy prawa, są komplementariusze. Mają oni status przedstawicieli ustawowych (A. Kidyba, Komentarz do art. 117 k.s.h., LEX/el. 2013).

Przepis art. 117 k.s.h. dopuszcza jednak możliwość wyłączenia komplementariusza od reprezentowania spółki. Jego źródłem może być umowa spółki - w ramach kształtowania przez wspólników zasad reprezentacji (wyrok SA w Warszawie z 3 lutego 2009 r. I ACa 550/08V, LEX 1120153). Komplementariusz niekoniecznie musi być bowiem zainteresowany reprezentacją spółki. W związku z tym już w pierwotnej umowie spółki może on zrezygnować z tego prawa.

Krok: sposób pierwotny- wyrażenie zgody w umowie spółki

Wspólnik w umowie spółki na etapie jej tworzenia(zob. procedura tworzenie spółki komandytowej (procedura w opracowaniu) może wyłączyć się od prawa reprezentacji spółki, składając stosowne oświadczenie woli w umowie spółki.

Krok: złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 u.k.r.s.).

Z punktu widzenia możliwości pierwotnego wyłączenia prawa reprezentacji komplementariusza, znaczenia nabiera dokonanie zgłoszenia wniosku o wpis spółki komandytowej w zakresie:

– wskazania nazwisk i imion osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposobu reprezentacji (art. 110 § 1 pkt 4 k.s.h.). W tym celu do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy formularz KRS-WK, wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki;

– załączenia do wniosku o wpis wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki (uwierzytelnionych notarialnie albo złożonych przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu) (art. 19a ust. 1 u.k.r.s.).

Krok: otrzymanie wniosku

Po otrzymaniu wniosku, sąd rejestrowy bada ten wniosek pod względem formalnym i materialnym (zob. procedura tworzenie spółki komandytowej- (procedura w opracowaniu)

Krok: dokonanie wpisu spółki do rejestru na podstawie postanowienia

W następstwie zgłoszenia wniosku przez spółkę i jego pozytywnego rozpatrzenia, sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki do rejestru (szerzej A. Kidyba, Komentarz do art. 109 § 1 k.s.h. LEX/el. 2013). Wpis ma charakter konstytutywny. W następstwie jego dokonania, powstaje spółka komandytowa, reprezentowana przez tych komplementariuszy, w stosunku do których nie wyłączono tego prawa w umowie spółki.