Bełczącki Robert Marek, Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji - postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji - postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji

Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji - postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji

Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji - postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji

Na podstawie art. 5672 § 1 k.p.c. w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji w razie cofnięcia wniosku albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji lub na zniesienie separacji przez któregokolwiek z małżonków postępowanie umarza się, a przepis art. 512 § 1 nie znajduje zastosowania. Oznacza to, że umorzenie postępowania w tego rodzaju sprawach nastąpi bez względu na to, czy drugi małżonek sprzeciwi się cofnięciu wniosku (por. postanowienie SA w Katowicach z dnia 6 grudnia 2000 r., I ACa 842/00, OSA 2001, z. 12, poz. 61, LEX nr 49358). Jeśli wnioskodawcami byli obaj małżonkowie (zgodny wniosek oznacza także zgodę jednego małżonka wobec wniosku złożonego przez drugiego małżonka), do umorzenia postępowania wystarcza cofnięcie wniosku przez jednego z nich. W sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji postępowanie nie może zostać wszczęte z urzędu, a zatem odmowy umorzenia postępowania nie może usprawiedliwiać także art. 512 § 2 k.p.c. W rachubę nie wchodzi również przyjęcie, że cofnięcie wniosku jest niedopuszczalne na podstawie art. 203 § 4 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Z chwilą prawomocnego umorzenia postępowania właściwym trybem orzekania w przedmiocie separacji staje się tryb procesowy (por. A. Sylwestrzak, Komentarz do art. 611 k.r.o. [w:] red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Lex).

Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji - postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający odebranie ustnego oświadczenia o cofnięciu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków albo w sprawie o zniesienie separacji zwrot pisma procesowego usuwanie braków formalnych pisma procesowego badanie formalne pisma procesowego wpłynięcie pisma procesowego zawierającego oświadczenie o cofnięciu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków albo w sprawie o zniesienie separacji postanowienie umarzające postępowanie w sprawie nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wpłynięcie pisma procesowego zawierającego oświadczenie o cofnięciu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków albo w sprawie o zniesienie separacji

Oświadczenie o cofnięciu wniosku poza posiedzeniem musi być zawarte w piśmie procesowym spełniającym wymagania przewidziane w art. 126 i 128 k.p.c.

Krok: badanie formalne pisma procesowego

W piśmie nie trzeba wskazywać na przyczynę cofnięcia wniosku, gdyż nie będzie ona podlegać badaniu w świetle przesłanek z art. 203 § 4 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.