Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 marca 2008 r. Ministerstwo Środowiska Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi stosowania art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), wyjaśniam, iż do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio (a nie wprost) przepisy o udzielaniu koncesji. Odpowiednie stosowanie przepisów, zgodnie z literaturą prawniczą i orzecznictwem sądowoadministracyjnym oznacza, iż nie istnieje bezwzględna potrzeba stosowania wszystkich wymagań dotyczących jej udzielania wynikających z art. 18, 19 i 20 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Odpowiednie stosowanie określonych przepisów nie jest czynnością o jednolitym charakterze. Nie sposób w tym zakresie z góry stworzyć pełen katalog wariantów takich zmian wraz z określeniem zakresu odpowiednio stosowanych norm dotyczących koncesji i trybu postępowania.

Bezspornie zawsze będzie to oznaczało konieczność stosowania tych wymagań, które odnoszą się do określenia wnioskodawcy, w szczególności takich jak prawny dowód istnienia adresata koncesji, określenie osób działających w jego imieniu itd., a zwłaszcza zmian w zakresie tego rodzaju danych. Dalsze wymagania dotyczące udzielenia koncesji i wynikające z nich procedury powinny znaleźć zastosowanie jedynie wtedy, gdy uzyskana w ich wyniku wiedza byłaby istotna dla dokonania wnioskowanej zmiany.

Wskazany sposób rozumienia odpowiedniego stosowania wymagań koncesyjnych do zmiany koncesji na wydobywanie kopaliny oznacza m.in., że żądanie wykazania dowodów istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej, zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest zasadne wówczas, gdy tego rodzaju informacja ma istotne znaczenie dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Żądanie wykazania się wspomnianym prawem do informacji geologicznej będzie bezprzedmiotowe w sytuacjach takich jak:

*

zmiana w zakresie dokonania aktualizacji zapisów natury formalnej dotyczących adresata koncesji (zmiana nazwy lub adresu siedziby przedsiębiorcy, zmiana numeru NIP);

*

zmiana wynikająca ze zwiększenia granic terenu górniczego spowodowanego zwiększeniem rzeczywistych wpływów robót górniczych;

*

zmiana w zakresie zmniejszenia granic obszaru górniczego spowodowana potrzebą uwolnienia powierzchni terenu dla potrzeb zagospodarowania (w wyeksploatowanej partii złoża) lub zwiększenia granic OG dla potrzeb włączenia i wykorzystania infrastruktury bezpośrednio służącej wydobywaniu kopaliny w ramach obowiązującej koncesji (np. upadowych, szybów wentylacyjnych, wydobywczych, transportowych itp.);

*

zmiana terminu rozpoczęcia działalności objętej koncesją;

*

zmiana wynikająca z potrzeby ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją;

*

wszelkie zmiany koncesji dokonywane z urzędu,

a także:

*

przeniesienie koncesji likwidowanego zakładu górniczego na inny podmiot,

np. SRK SA, celem prowadzenia działań likwidacyjnych, po dokonaniu rozliczenia zasobów w dodatku do dokumentacji geologicznej.

Opublikowano: www.mos.gov.pl