Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 maja 2004 r.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych ujętych w ewidencji.
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
ZD/423-94/04

Pytanie podatnika

Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych ujętych w ewidencji Spółki, począwszy od 2004 r.?

Odpowiedź

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Podatnik, stosownie do przepisów art. 16i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy. Począwszy od stycznia 2004 r. Spółka, na podstawie art. 16i ust. 5 powołanej powyżej ustawy, obniżyła stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, które są w trakcie używania i znajdują się w Jej ewidencji.

Wobec powyżej przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskująca prosi o wyjaśnienie, czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych ujętych w ewidencji Spółki, począwszy od 2004 roku.

W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy:

- art. 16h ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (...),

- art. 16i ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, według którego odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,

- art. 16i ust. 5 powołanej ustawy, w którym stanowi się, iż Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

W przekonaniu organu, w przedstawionym stanie faktycznym, uwzględniając powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż jeżeli Spółka od miesiąca stycznia (będącego pierwszym miesiącem roku podatkowego 2004) podjęła decyzję o obniżeniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, to spełniła przesłanki wskazane w przytoczonych uprzednio przepisach i tym samym uprawniona jest do stosowania obniżonej stawki odpisów amortyzacyjnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl