ZD/4061-152/06 - Zobowiązanie spółki do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy Skarbowi Państwa będącemu jej jedynym udziałowcem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2006 r. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu ZD/4061-152/06 Zobowiązanie spółki do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy Skarbowi Państwa będącemu jej jedynym udziałowcem.

W dniu 26 czerwca 2006 r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 14 lipca 2006 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zarząd zaproponował podział zysku netto za rok 2005 m.in. na dywidendę.

W związku z powyższym, zrodziła się wątpliwość, czy Spółka będzie zobowiązana pobrać podatek dochodowy od zysku osób prawnych, pomniejszając o wartość podatku wypłatę dywidendy oraz czy w przypadku braku konieczności pobrania podatku dochodowego od osób prawnych od dywidendy wypłacanej Skarbowi Państwa Wnioskująca jest obowiązana do sporządzania deklaracji CIT?

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku Skarb Państwa. Na podstawie tego przepisu Wnioskodawca podnosi, iż nie jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od wypłacanej Skarbowi Państwa dywidendy. W opinii Wnioskującej, w związku z brakiem obowiązku poboru podatku, nie jest Ona zobowiązana do sporządzenia żadnych innych informacji i deklaracji, związanych z wypłaconą Skarbowi Państwa dywidendą.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii stwierdza się, co następuje:

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwalnia się od podatku Skarb Państwa.

Zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ma charakter podmiotowy, bezwzględny i obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania, czy przeznaczenia zwolnionych środków. Konstrukcja przywołanego przepisu wyraźnie wskazuje, iż Skarb Państwa jest w nim utożsamiany z budżetem państwa. W tym kontekście oczywistym jest, iż Skarb Państwa (budżet państwa) jako beneficjent podatku dochodowego od osób prawnych nie może być jednocześnie jego podatnikiem.

W tym miejscu wskazuje się, iż stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ustawy podatkowej, podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, (...), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w (...) art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Stosownie zaś do art. 26 ust. 3 wskazanej ustawy podatkowej, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust.1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru, a podatnikom, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,

2)

art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

-

sporządzone według ustalonego wzoru.

Łączna wykładnia przywołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż obowiązek sporządzenia i przesłania deklaracji (CIT-6) właściwemu urzędowi skarbowemu oraz informacji podatnikowi (CIT-7), ewidentnie skorelowany jest z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Gdy wolą ustawodawcy jest zobowiązanie płatnika do sporządzania stosownych deklaracji (informacji), w sytuacji kiedy nie wystąpił pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, wówczas wyraźnie tę kwestię normuje, np. w przepisie art. 26 ust. 3d ustawy stanowi się, iż informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. (...).

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż Spółka dokonując wypłaty dywidendy Skarbowi Państwa jako jedynemu udziałowcowi, nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty tej dywidendy, z uwagi na zwolnienie podmiotowe, jakiemu z mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy On podlega. Nadto, w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z brakiem poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, Wnioskująca nie jest zobowiązana do sporządzenia żadnych informacji i deklaracji, związanych z wypłaconą Skarbowi Państwa dywidendą.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl