Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 kwietnia 2004 r.
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej należności, która była uprzednio zarachowana jako przychody należne.
Urząd Skarbowy w Obornikach
ZB-415-6/04

Pytanie podatnika

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pyta o możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów nieściągalnej należności, które były uprzednio zarachowane jako przychody należne. W przedmiotowej sprawie podatnik posiada postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, ze względu na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 5.02.2004 r. (wpływ w tut. Urzędzie w dniu 09.03.2004 r.) udziela się następującej informacji.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszt uzyskania przychodu nieściągniętych wierzytelności z wyjątkiem takich, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Za takie wierzytelności uważa się, na podstawie art. 23 ust. 2 w/w ustawy, te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

- postanowieniem o nieściągalności (uznanym przez wierzyciela) wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

- postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację, majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit a) lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo - protokółem sporządzonym przez podatnika, z którego wynika, że przewidziane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności.

Powyższe przepisy określają wymogi, które muszą zostać spełnione, ażeby nieściągalność wierzytelności została udokumentowana.

Jeżeli nieściągalność wierzytelności zostanie udokumentowana podatnik może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w takiej wysokości, w jakiej wcześniej została zarachowana jako przychód należny (podatnicy podatku VAT wykazują przychody w kwotach netto) w myśl art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując, jeżeli uprzednio na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarachował Pan wierzytelności nieściągalne jako przychody należne, to na podstawie przedłożonego dokumentu, tj. postanowienia Sądu z dnia 25 lutego 2004 r. Sygn. Akt. XV GU 55/04 ma Pan prawo zaliczyć te wierzytelności w ciężar kosztów uzyskania przychodów w ich wartości netto (bez podatku VAT).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl