Zawieranie umów na dzieła lub usługi artystyczne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 lutego 2014 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Zawieranie umów na dzieła lub usługi artystyczne.

Nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki charakter ma mieć umowa zawierana z wykonawcami, której treścią jest wykonywanie dzieła lub usług o charakterze artystycznym. Zakwalifikowanie umowy w znaczeniu cywilistycznym jako umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług (z mocy art. 750 kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu) możliwe jest po analizie wszystkich jej aspektów. Wskazuje na to aktualne orzecznictwo sądów ograniczające się do uznania, że "w odróżnieniu od umowy o świadczenie usług (zlecenie), umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienie doprowadziły do konkretnego, w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa-zlecenie nie akcentuje tego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem, lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy-zlecenia, to jest przedmiotowo istotnym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 lutego 2013 r., III AUa 907/12), ale również "istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu, który może mieć postać materialną, jak i niematerialną" (wyrok SA we Wrocławiu z 25 stycznia 2012 r., III AUa 1573/11).

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9815/5