Zasady przydziału numeracji z zakresu 116 w celu świadczenia usług o walorze społecznym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2007 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej Zasady przydziału numeracji z zakresu 116 w celu świadczenia usług o walorze społecznym.

Nawiązując do zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej komunikatów na temat numeracji z zakresu 116: Europejska numeracja 116 oraz Konsultacje numeracji 116, przedstawiamy poniżej informacje na temat przydziału numerów z zakresu 116.

Zasady przydziału numerów z zakresu 116

Zgodnie z propozycjami ustalającymi wspólne warunki korzystania z numerów z zakresu 116, opracowanie i realizacja procedury ich przydziału leży w gestii krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W Polsce organem właściwym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na podstawie postanowień Decyzji Komisji Europejskiej 2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (Dz. Urz. WE L 49 z 15, zwana dalej Decyzją) numer, o którego przydział można się ubiegać na szczeblu krajowym po dniu 31 sierpnia 2007 r. to numer 116 000 przeznaczony do świadczenia usługi telefon zaufania w sprawie zaginionych dzieci.

Informacje o pozostałych numerach z zakresu 116 i ich przeznaczeniu będą publikowane sukcesywnie na stronach UKE.

Na podstawie przeprowadzonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych ustalone zostały wstępnie następujące dodatkowe numery:

*

116 111 - Numer na potrzeby dziecięcego telefonu zaufania (Number for child help-lines)

*

116 123 - Numer na potrzeby telefonu zaufania w sprawach wsparcia emocjonalnego (Number for emotional support hotlines)

Należy jednakże zaznaczyć, iż przedmiotowe numery nie zostały jeszcze wpisane do załącznika Decyzji. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej o powyższe numery można będzie wnioskować po dniu 31 grudnia 2007 r. Stosowne informacje będą publikowane na stronach www.uke.gov.pl

Ponieważ o świadczenie usług z wykorzystaniem danego numeru z zakresu numeracji 116 może ubiegać się więcej niż jeden podmiot w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przyjmuje się następujące Etapy przydziału tych numerów w Polsce:

Etap I

Zainteresowane podmioty spełniające określone w art. 4 Decyzji warunki związane z prawem do posługiwania się numerami zharmonizowanymi, w tym numerami z zakresu 116, ustanawiają spośród siebie podmiot reprezentujący je przed Prezesem UKE i udzielają mu pełnomocnictwa do dalszego postępowania w procesie przydziału danego numeru 116. Jeżeli podmiot reprezentujący nie posiada statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wówczas, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi podmiotami, uzgadnia z wybranym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym warunki uruchomienia danej usługi 116.

Etap II

Podmiot reprezentujący składa do Prezesa UKE zgłoszenie wyrażające zainteresowanie świadczeniem usług związanych z danym numerem z zakresu 116, które powinno zawierać następujące informacje:

1.

potwierdzenie zgodności usługi oferowanej przez wnioskodawcę z opisem usługi zharmonizowanej zawartym w załączniku do Decyzji (np. realizowane statutowe zadania podmiotu),

2.

planowany termin uruchomienia usługi,

3.

oświadczenie zainteresowanych stron potwierdzające gotowość do wspólnego korzystania z numeru na poziomie krajowym (np. wspólne call center lub wspólne centrum dyspozytorskie),

4.

deklaracja ewentualnych pozostałych podmiotów spełniających warunki niezbędne do świadczenia usług z wykorzystaniem danego numeru z zakresu 116 o odstąpieniu od ubiegania się o świadczenie usług z wykorzystaniem numeru, którego dotyczy zgłoszenie,

5.

w przypadku, gdy na rynku występuje tylko jeden podmiot, który na podstawie prowadzonej działalności statutowej może świadczyć usługę z wykorzystaniem danego numeru wymienionego w załączniku do Decyzji, należy to wskazać w oświadczeniu, które powinno ponadto zawierać deklarację o gotowości do wspólnego korzystania z numeru na poziomie krajowym w przypadku pojawienia się w przyszłości nowych podmiotów,

6.

informacja o wyborze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, za pomocą którego będzie realizowana przedmiotowa usługa,

7.

zgoda przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, za pomocą którego będzie świadczona dana usługa,

8.

w przypadku, gdy podmiot wnioskujący będzie zarejestrowany jako przedsiębiorca telekomunikacyjny w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych możliwy jest przydział numeru bezpośrednio, bez udziału innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego; w tym przypadku punkty 6 i 7 nie mają zastosowania,

9.

oświadczenie o gotowości do kontaktowania się i nawiązania współpracy z innymi usługodawcami z innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu budowania europejskiej sieci współpracy.

Etap III

Prezes UKE po analizie nadesłanych materiałów przedstawia swoje stanowisko w sprawie nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Etap IV

W przypadku pozytywnej weryfikacji nadesłanych informacji przedsiębiorca telekomunikacyjny wskazany przez podmiot reprezentujący lub w przypadku posiadania statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - sam podmiot reprezentujący, występuje do Prezesa UKE o przydział numeru, zgodnie z obowiązującymi zasadami przydziału określonymi w art. 126 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.

Rejestr

Zgodnie z zapisami Decyzji Prezes UKE będzie prowadził rejestr wszystkich dostępnych w kraju numerów zharmonizowanych z zakresu 116 oraz związanych z nimi zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Rejestr będzie publikowany na stronach www.uke.gov.pl

Opłaty

Zgodnie z Decyzją korzystanie z usługi nie jest uwarunkowane wniesieniem opłaty lub zobowiązaniem do zapłaty.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług połączenia na numery z zakresu 116 powinny być bezpłatne dla dzwoniącego. Za prawo do wykorzystywania numerów z zakresu 116 opłata nie jest pobierana

Minister Transportu w projekcie rozporządzenia w sprawie Planu Numeracji Krajowej dla publicznych sieci telefonicznych określił przeznaczenie numeracji z zakresu 11X (w tym numeracji z zakresu 116) na potrzeby numerów HESC. Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia (co nastąpi w najbliższym czasie, gdyż projekt rozporządzenia jest w trakcie uzgodnień) ugruntuje podstawy prawne do przydziału numeracji z zakresu 116. Dopiero wówczas będzie można wydać decyzję przydzielającą numerację z zakresu 116.

Zachęcamy jednakże zainteresowane podmioty już teraz do rozpoczęcia prac nad realizacją Etapów I i II powyższych Zasad.

Powyższa procedura ma na celu usprawnienie przydziału numeracji z zakresu 116. Jednakże w przypadku braku porozumienia pomiędzy podmiotami i wpłynięcia do Prezesa UKE więcej niż jednego wniosku będą miały zastosowanie przepisy art. 126 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego.

Wszelkie pytania prosimy kierować

Zasady przydziału numerów 116 111 i 116 123

Nawiązując do zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej komunikatu na temat zasad przydziału przez Prezesa UKE numeracji z zakresu 116, informujemy, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2007 r. zmieniony został Załącznik do Decyzji 2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. poprzez dodanie dwóch kolejnych numerów: 116 111 i 116 123.

W związku z powyższym Załącznik do Decyzji zawiera następujące numery wraz z przypisanym do nich zakresem usług:

116 000 - dla usługi "Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci". Usługa ta polega na:

*

przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie zaginionych dzieci i przekazywaniu informacji Policji;

*

oferowaniu wskazówek i wsparcia dla osób odpowiedzialnych za zaginione dziecko;

*

udzielaniu wsparcia w dochodzeniu.

116 111 - dla usługi "Telefon zaufania dla dzieci". Usługa ta ma służyć pomocą dzieciom potrzebującym opieki i ochrony i łączyć je z odpowiednimi usługami i zasobami; zapewniać dzieciom możliwość wyrażenia ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji.

116 123 - dla usługi "Telefon wsparcia emocjonalnego". Usługa ta ma pozwalać rozmówcy na skorzystanie z prawdziwego kontaktu międzyludzkiego opartego na słuchaniu bez dokonywania oceny. Usługa ma oferować wsparcie emocjonalne rozmówcom cierpiącym na samotność, będącym w stanie kryzysu emocjonalnego albo rozważającym popełnienie samobójstwa.

Zasady przydziału dodanych numerów są zgodne z ww. informacją przedstawioną w stanowisku Prezesa UKE z dnia 7 września 2007 r.

Zgodnie z Decyzją o przydział numerów 116 111 i 116 123 można się będzie ubiegać po dniu 29 lutego 2008 r.

Opublikowano: www.bip.uke.gov.pl