Zasady opodatkowania podatkiem rolnym oraz podatkiem od nieruchomości gruntów w przypadku wydania decyzji o trwałym wyłączeniu tych gruntów z użytkowania rolniczego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 stycznia 2008 r. Urząd Miejski we Wrocławiu Zasady opodatkowania podatkiem rolnym oraz podatkiem od nieruchomości gruntów w przypadku wydania decyzji o trwałym wyłączeniu tych gruntów z użytkowania rolniczego.

POSTANOWIENIE

w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 i art. 14j § 1, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

- tut. organ podatkowy uznaje stanowisko strony za prawidłowe,

stwierdzając że grunty zakupione przez podatnika X, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi wydanie decyzji o trwałym wyłączeniu tych gruntów z użytkowania rolniczego. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wydanie decyzji o trwałym wyłączeniu tych gruntów z użytkowania rolniczego podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia ... r. (data wpływu ... r.) podatnik X zwrócił się do Prezydenta Wrocławia o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczyło określenia rodzaju podatku od zakupionego gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów Katastru Miejskiego jako grunty orne.

We wniosku o interpretację podatnik X poinformował, że kupuje grunty, które najczęściej są sklasyfikowane w ewidencji jako grunty orne. Od momentu zakupienia gruntu do chwili wydania decyzji o trwałym wyłączeniu gruntów z użytkowania rolniczego zwykle mija kilka miesięcy i w tym czasie na tych gruntach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Podatnik zadał pytanie czy takie grunty powinny do czasu wydania decyzji o trwałym wyłączeniu działek z użytkowania rolniczego powinny być opodatkowane podatkiem rolnym, czy też od następnego miesiąca po zakupie opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Podatnik zaznaczył, że przedmiotowe grunty orne przeznaczy w przyszłości na budownictwo mieszkaniowe. W piśmie o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca zawarł stanowisko, że do czasu wydania decyzji o trwałym wyłączeniu z użytkowania rolniczego gruntów rolnych - grunty te powinny być opodatkowane podatkiem rolnym, a od następnego miesiąca po wydaniu ww. decyzji podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W myśl art. 6a ust. 1 i 2 obowiązek podatkowy z tytułu podatku rolnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe i postanowił jak w osnowie.

Na niniejsze postanowienie Stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia doręczenia /podstawa prawna: art. 14c § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)/.

Opublikowano: bip.um.wroc.pl