Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 listopada 2014 r.
Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Urząd Miasta w Szczecinie
WPiOL-III.310.293.2014.AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2013 r. znak: WO-1.0052.3.83.2013.KO w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych

stwierdzam, że

stanowiska Strony przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - należy uznać za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. (...) zwróciła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w szczególności w odniesieniu do art. 2 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), które stanowią: "Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej" oraz "grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej."

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną która rozważa nabycie przed końcem 2014 r. niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na obszarze tutejszej gminy. Nabycie nieruchomości gruntowych miałoby nastąpić:

* bezpośrednio przez Wnioskodawcę, na cele działalności gospodarczej, którą jako osoba fizyczna planuje rozpocząć w 2014 r.,

* pośrednio poprzez powołaną do tego celu z udziałem Wnioskodawcy spółkę kapitałową lub osobową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa lub spółka komandytowo - akcyjna).

Przedmiotem działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca zamierza podjąć osobiście (rozważa rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej) lub którą miałaby podjąć powołana do tego celu jeszcze przed końcem roku 2014 r. spółka kapitałowa lub osobowa z udziałem/wkładem Wnioskodawcy, będą, m.in. roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków min. mieszkalnych i usługowych oraz obiektów (budynków, budowli) infrastruktury lądowej t wodnej, Nabywane grunty będą związane z wyżej wymienioną działalnością gospodarczą. Wśród nieruchomości gruntowych, których zakup obecnie rozważa Wnioskodawca są m.in. nieużytki, zurbanizowane tereny budowlane (oznaczone w ewidencji symbolem Bp), użytki leśne oraz użytki rolne, w tym grunty orne (oznaczone jako R), rowy (oznaczone jako W), łąki \ pastwiska (oznaczone w ewidencji gruntów odpowiednio jako Ł lub Ps).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że bardzo możliwe jest, iż po dokonaniu nabycia wymienionych wyżej nieruchomości gruntowych oznaczonych jako użytki rolne lub leśne, przez pewien okres czasu grunty takie nie będą faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa powyżej, W szczególności, przez pewien okres czasu po nabyciu gruntów nie będą na tych gruntach prowadzone prace (np. budowlane, wykopy), które ingerowałyby w grunty w taki sposób, aby spowodować zmiany uniemożliwiające ich wykorzystanie jako grunty rolne lub leśne. Mimo nabycia przedmiotowych gruntów, może nie nastąpić rozpoczęcie faktycznych działań na ich obszarze lub ich wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej.

Podobnie może stać się z gruntami oznaczonymi jako nieużytki. Tak jak grunty leśne i rolne opisane powyżej, przez pewnie okres czasu po ich nabyciu, mogą nie być faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wnioskodawca zadał następujące pytania:

1.

Jakim podatkiem należy opodatkować grunty sklasyfikowane w rejestrze gruntów jako grunty orne, łąki, pastwiska lub rowy, które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę bądź też przez spółkę osobową lub kapitałową z udziałem Wnioskodawczy, w okresie od dnia ich nabycia do dnia faktycznego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej?

2.

Jakim podatkiem należy opodatkować grunty sklasyfikowane w rejestrze gruntów jako użytki leśne, które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę bądź też przez spółkę osobową lub kapitałową z udziałem Wnioskodawczy, w okresie od dnia ich nabycia do dnia faktycznego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej?

3.

jakim podatkiem należy opodatkować grunty sklasyfikowane w rejestrze gruntów jako nieużytki, które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę bądź też przez spółkę osobową lub kapitałową z udziałem Wnioskodawczy, w okresie od dnia ich nabycia do dnia faktycznego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej?

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zda rżeń przyszłych przedstawia

się następująco:

Pytanie 1

Cyt.: "Moim zdaniem te grunty, które w urzędowej ewidencji gruntów sklasyfikowane będą jako orne (R), łąki (Ł), pastwiska (Ps) lub rowy (W), które przez pewien okres czasu po ich nabyciu nie będą przez mnie lub przez spółkę z moim udziałem faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, przez tenże okres czasu nie powinno się obejmować podatkiem od nieruchomości, lecz należy je opodatkować podatkiem rolnym (regulowanym przez Ustawę o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1964 r.)."

Pytanie 2

Cyt.: "Moim zdaniem te grunty, które w urzędowej ewidencji gruntów sklasyfikowane będą jako użytki leśne), które przez pewien okres czasu po ich nabyciu nie będą przez mnie lub przez spółkę z moim udziałem faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, przez tenże okres czasu nie powinno się obejmować podatkiem od nieruchomości lecz należy je opodatkować podatkiem leśnym (regulowanym przez Ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym)."

Pytanie 3

Cyt.: "Moim zdaniem te grunty, które w urzędowej ewidencji gruntów sklasyfikowane będą jako nieużytki, które przez pewien okres czasu po ich nabyciu nie będą przez mnie lub przez spółkę z moim udziałem faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, przez tenże okres czasu powinny podlegać zwolnieniu od podatku od nieruchomości."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych są prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), "Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza."

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) stanowi: "Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna."

Natomiast art. 2 ust. 2 u.p.o.l. (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) brzmi: "Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej."

Artykuł 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. stanowi, iż zwalnia się od podatku od nieruchomości "grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej."

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że aby przedmiotowe nieruchomości gruntowe objąć podatkiem rolnym, leśnym i zwolnieniem od podatku od nieruchomości, zgodnie z ich klasyfikacją gleboznawczą, grunty nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustawy o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości nie definiują pojęcia "gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza". Organ podatkowy interpretuje to określenie według jego językowego znaczenia. Wyraz "zająć", "zajmować" oznacza - zapełnić (zapełniać), wypełnić (wypełniać) sobą lub czymś jakąś przestrzeń, powierzchnię, z kolei zwrot "zająć się" oznacza - zacząć coś robić lub pracować nad czymś, wykonywać jakąś pracę. Taka definicja jest zgodna z definicjami "Uniwersalnego słownika języka polskiego" pod redakcją profesora Dubisza (PWN, Warszawa 2003).

W ocenie organu podatkowego w oparciu o te definicje, przez pojęcie "gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej" należy rozumieć faktyczne wykonanie konkretnych czynność i, działań na gruncie powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. przygotowanie terenu pod inwestycję, ogrodzenie terenu, prace budowlane, wykopy).

Stanowisko organu podatkowego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

I tak w orzeczeniu z 24 października 2007 r., I SA/Lu 327/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że "zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 1 ustawy o podatku rolnym i art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) jest ustawowym pojęciem o węższym zakresie od zakresu ustawowego pojęcia gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy u.p.o.l.). Grunt zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, to grunt, na którym przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, na którym przedsiębiorca w rzeczywistości wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej." Użyte w ustawie o podatku rolnym sformułowanie "grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej" jest pojęciem węższym, niż "grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" i oznacza grunty, które faktycznie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej, wykorzystuje na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż rolnicza.

Opisane grunty, które zamierza nabyć Wnioskodawca, nie mogą być zajęte na działalność gospodarczą, tzn. nie mogą być prowadzone na tych gruntach prace, które ingerowałyby w grunty w taki sposób, aby spowodować zmiany umożliwiające ich wykorzystywanie jako grunty rolne bądź leśne. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne i leśne w posiadaniu przedsiębiorcy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w momencie, kiedy zostaną faktycznie zajęte na działalność gospodarczą lub zostaną wyłączone z produkcji rolnej lub leśnej. Do czasu, kiedy grunty nie zostaną faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu zgodnie z klasyfikacją gruntu tj.:

* grunty orne (R), łąki (Ł), pastwiska (Ps), rowy (W) - podatek rolny,

* grunty leśne (Ls) - podatek leśny,

* nieużytki (N) - podatek od nieruchomości.

Artykuł 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera katalog zwolnień od podatku od nieruchomości, jednym z których jest ust. 1 pkt 10: "grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej".

Przytoczone wyżej przepisy wskazują że w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio jako (R), (Ł), (Ps), (W) i (Ls) podlegają opodatkowaniu stosownym podatkiem do czasu, kiedy nie nastąpi faktyczne zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to również gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki (N), które korzystają ze zwolnienia w myśl art. 7 ust. 1 pkt 10 również do czasu, kiedy nie nastąpi faktyczne zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku kiedy przedmiotowe grunty zostaną faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (ogrodzenie terenu, rozpoczną się prace budowlane lub nastąpi wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej) wówczas będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Niniejsza interpretacja udzielona jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące na dzień wydania interpretacji przez organ podatkowy i dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

POUCZENIE

Od niniejszej interpretacji przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin. Skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Prezydenta Miasta Szczecin, do usunięcia naruszenia prawa. Termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wynosi 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się (ub mógł się dowiedzieć o treści wydanej interpretacji. Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ takiej odpowiedzi nie udzieli, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Opublikowano: bip.um.szczecin.pl