WPI/200000/43/929/2015 - Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości zakupionej składki na dodatkową (poza medycyną pracy) opiekę medyczną w części finansowanej przez pracodawcę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 sierpnia 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/929/2015 Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości zakupionej składki na dodatkową (poza medycyną pracy) opiekę medyczną w części finansowanej przez pracodawcę.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 11, poz. 584 ze. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 11, poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 sierpnia 2015 11 przez przedsiębiorcę (...) z siedzibą we (...) w części dotyczącej możliwości nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości zakupionego przez Wnioskodawcę benefitu w postaci składki na dodatkową (poza medycyną pracy) opiekę medyczną - tzw. pakiet (...) lub (...), w części finansowanej przez pracodawcę, przysługującego na podstawie stosownych zapisów, które zostaną zawarte w regulaminie wynagradzania.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) z siedzibą we (...) reprezentowanego przez pełnomocnika przedsiębiorcy Panią (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca (...) zwana dalej pracodawcą, na podstawie umów zawartych z niżej wymienionymi podmiotami oferuje swoim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę dodatkowe benefity, uprawniające pracowników do:

- korzystania ze świadczeń medycznych oferowanych przez firmę (...), w ramach wykupionego abonamentu,

- korzystania z zajęć i obiektów sportowych w ramach wykupionej karty Multi Sport,

- przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego, tzw. III filar w (...).

Wnioskodawca informuje, że w miesięcznych opłatach za ww. benefity partycypuje pracownik i pracodawca wg poniższego zestawienia:

Miesięczna partycypacja w kosztach na Fundusz Emerytalny -

Pracownika - 1% lub 2% lub 3% lub 4% planowanego wynagrodzenia brutto pracownika

Pracodawcy - 1% lub 2% lub 3% lub 4% planowanego wynagrodzenia brutto pracownika

Łączny koszt benefitu: odpowiednio 2% lub 4% lub 6% lub 8% planowanego wynagrodzenia brutto pracownika.

Miesięczna partycypacja w kosztach na Opiekę medyczną.

Pracownika - Pakiet biznes: (...) zł lub Pakiet komfort: (...) zł

Pracodawcy - Pakiet biznes: (...) zł lub Pakiet komfort: (...) zł

Łączny koszt benefitu: Pakiet biznesowy: (...) zł; Pakiet komfort (...) zł.

Miesięczna partycypacja w kosztach za korzystanie z zajęć i obiektów sportowych w ramach karty Multi Sport:

Pracownika - (...) zł

Pracodawcy - (...) zł

Łączny koszt benefitu: (...) zł.

Wnioskodawca podnosi, że w chwili obecnej korzyść uzyskiwana przez pracowników, w postaci korzystania z ww. benefitów, finansowanych przez pracodawcę stanowi przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wchodzi również do podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wnioskodawca wskazuje, że zamierza wyprowadzić do regulaminu wynagrodzeń następujący zapis: Pracownik w ramach stosunku pracy, jest uprawniony do korzystania z następujących benefitów:

- dodatkowa (poza medycyną pracy) opieka medyczna (pakiet (...) lub (...))

- dostęp do obiektów i zajęć sportowych w ramach karty Multi Sport

- przystąpienie do dobrowolnego funduszu emerytalnego

świadczonych przez podmioty zewnętrzne na zasadach określonych w umowach zawartych między pracodawcą a tym podmiotem.

Warunkiem korzystania z ww. benefitów jest ponoszenie przez pracownika części ich kosztów, co oznacza, iż pracownik zgłaszający chęć przystąpienia do benefitu będzie zobowiązany do uiszczenia należności wynikającej z wykupionego benefitu, w wysokości określonej w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do regulaminu wynagrodzeń, poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika. W wyniku czego, pracownicy będą uprawnieni do zakupu po cenie niższej niż cena rynkowa wymienionych wyżej benefitów.

Natomiast pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia konkretnego benefitu, a kwotą uiszczoną przez pracownika.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie, czy jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w momencie wprowadzenia przedstawionego wyżej zapisu do regulaminu wynagradzania, powinien odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wskazanej powyżej wartości przychodów, które pracownik uzyskuje w związku z zakupem ww. benefitów po cenie niższej niż cena rynkowa od benefitów finansowanych przez pracodawcę?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Spółki, w oparciu o przepisy art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) oraz § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - nie będzie zobowiązany jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty przychodu, którą pracownik uzyskuje w związku z umożliwieniem mu przez spółkę korzystania z ww. benefitów. Spełnione bowiem będą, w ocenie Wnioskodawcy wszystkie przesłanki § 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego rozporządzenia, które warunkują wyłączenie ich z podstawy wymiaru składek.

Według Wnioskodawcy, konstrukcja § 1 i 2 ust. 1 pkt 26 przedmiotowego rozporządzenia jednoznacznie wskazuje iż, aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do uzyskania korzyści (w tym przypadku w postaci wymienionych wyżej benefitów) musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń. Uzyskanie przez pracownika prawa do tych świadczeń po cenach niższych niż detaliczne umożliwi wyłączenie wartości tych korzyści z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, oraz co się z tym wiąże, ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie, natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy - jeżeli uiszczona wpłata nie pokrywa opłaty za wszystkie przedstawione we wniosku stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, powinny zostać rozpatrzone te stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku, za które wpłynęły pełne opłaty, według kolejności ich ujęcia we wniosku, chyba że płatnik wyraźnie przekaże inne wskazanie.

Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 11 sierpnia 2015 r., Przedsiębiorca przedstawił więcej niż jedno zdarzenie przyszłe, a do wniosku została dokonana jedna opłata, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając niniejszą decyzję rozpoznał wniosek jedynie w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości składki na dodatkową (poza medycyną pracy) opiekę medyczną oferowana przez firmę (...), w ramach wykupionego abonamentu - tzw. (...) lub (...) w części finansowanej przez pracodawcę.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na mocy przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego powyżej rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja przywołanego powyżej przepisu wskazuje, że aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które przewidują możliwość zakupu przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne danej korzyści. Jeżeli dane świadczenie nie wynika z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, to jego wartość, stanowiąca przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomimo faktu, że dane świadczenie pracownicy otrzymają w cenach niższych niż detaliczne.

Jednocześnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) wynika, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. W związku z powyższym wskazane wyłączenie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma zastosowanie również do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W konsekwencji, zgodnie z tym co zawarł we wniosku złożonym w dniu 11 sierpnia 2015 r. przedsiębiorca, kwota składki na tzw. pakiet medyczny finansowanej przez Wnioskodawcę będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i pracownicy będą partycypowali w kosztach jego uzyskania oraz stosowny zapis o ww. korzyściach zostanie umieszczony w regulaminie wynagradzania, przyjąć należy, iż spełnione zostaną warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 przywołanego rozporządzenia.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości składki na tzw. pakiet medyczny w części finansowanej przez pracodawcę, przysługujące na podstawie stosownych zapisów zawartych w Regulaminie wynagradzania - uznał za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego we Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl