WPI/200000/43/893/2022 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/893/2022 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 19 lipca 2022 r. przez przedsiębiorcę: w sprawie możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie od września 2022 r. do września 2023 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 19 lipca 2022 r., uzupełnionym w zakresie formalnym 31 sierpnia 2022 r. oraz w zakresie merytorycznym pismem złożonym 5 września 2022 r., (zwana dalej "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej zwany "Zakładem") o wydanie w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców interpretacji indywidualnej.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca poinformował, że w czerwcu 2016 r. zawiesił prowadzona działalność gospodarczą. We wrześniu 2021 r. odwiesił działalność (jest to gabinet terapeutyczny a wcześniej był to sklep odzieżowy), jednocześnie wykonywał umowę o pracę. W związku z tym płacił tylko składkę zdrowotną. Od września 2022 r. ustaje stosunek pracy, pozostanie tylko działalność.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy przysługuje mu składka preferencyjna w okresie od września 2022 r. do września 2023 r.

Dodatkowo, w piśmie z 31 sierpnia 2022 r. {doręczonym 5 września 2022 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z 2 sierpnia 2022 r. w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych złożonego wniosku, Przedsiębiorca:

1. Wskazał Numer Identyfikacji Podatkowej -

2. Dokonał opłaty za złożony wniosek o wydanie interpretacji na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy;

3. Poinformował, że w okresie 60 miesięcy przed wznowieniem wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1-5 ustawy o sus tj.:

a)

nie prowadził działalności gospodarczej;

b)

nie wykonywał działalności jako twórca i artysta;

c)

nie prowadził działalność w zakresie wolnego zawodu;

d)

nie był wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

e)

nie był akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej wnoszącym wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

f)

nie był osobą prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inna formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

4. Poinformował, że nie wykonuje działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Według uzyskanych przez Przedsiębiorcę informacji spełnia warunki, tzn. minęło 5 lat (60 miesięcy) między zawieszeniem poprzedniej działalności a jej wznowieniem (w innej formie). Ponadto w ramach działalności Przedsiębiorca nie świadczy i nie świadczył na rzecz byłego pracodawcy takich samych usług.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt.l (tj. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a), w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie, stosownie do ust. 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

1)

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2)

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek, w wysokości o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawodawca determinuje spełnieniem przez Przedsiębiorcę obu przesłanek wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 tego artykułu.

Z treści przytoczonego powyżej art. 18a ust. 1 i 2 wynika, że składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadziły działalność pozarolniczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podkreślić należy, że wskazana ustawa poprzez wyliczenie zawarte w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 odnosi się także do innych form prowadzenia pozarolniczej działalności niż pozarolnicza działalność gospodarcza. Ponadto, aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek, niezbędne jest również, aby nie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej czynności tożsamych do uprzednio wykonywanych w ramach stosunku pracy (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym).

Z treści wniosku z dnia 18 lipca 2022 r. wynika, iż Przedsiębiorca w czerwcu 2016 r. zwiesił prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie Przedsiębiorca wskazał, że we wrześniu 2021 r. ponownie rozpoczął wykonywanie działalność gospodarczej zmieniając jej zakres, obecnie w ramach tej działalności prowadzi gabinet terapeutyczny. Ponadto Przedsiębiorca poinformował, że dotychczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacał tylko składkę zdrowotna, gdyż do września równocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo w piśmie z dnia 31 sierpnia 2022 r., stanowiącym uzupełnienie złożonego wniosku, Przedsiębiorca jednoznacznie wskazał, że w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia obecnie prowadzonej działalności gospodarczej nie prowadził żadnej innej niż opisana we wniosku działalności pozarolniczej. Przedsiębiorca nie wykonuje również działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy na rzecz którego przed dniem ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Zdaniem Przedsiębiorcy, w okresie od września 2022 r. do września 2023 r. ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy ustalonej w trybie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Z opisu przedstawionego we wniosku oraz piśmie uzupełniającym ten wniosek zdarzenia przyszłego wynika, że Przedsiębiorca ponownie podjął działalność gospodarczą po upływie ponad 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy. W rezultacie, z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej w okresie od września 2022 r. do września 2023 r., który w okolicznościach przedstawionych przez Przedsiębiorcę będzie liczony od dnia ustania stosunku pracy do dnia upływu okresu przez który Przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy ustalonej w trybie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. upływu okresu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia ponownego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - Przedsiębiorca będzie uprawniony do zadeklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Stanowisko Zakładu:

Mając powyższe na uwadze, Zakład stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie od września 2022 r. do września 2023 r. -uznał za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl