Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 lipca 2014 r.
Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia otrzymywanego przez prokurenta.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/875/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z. dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zaprezentowane we wniosku złożonym w dniu 15 lipca 2014 r. przez przedsiębiorcę drukarnia (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia otrzymywanego przez prokurenta, powołanego przez Zarząd Spółki, zatrudnionego jednocześnie na podstawie umowy o pracę na stanowisku nie związanym z pełnieniem funkcji prokurenta.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, ze jest przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie poligrafii. Następnie Wnioskodawca przedstawiając zdarzenie przyszłe wskazał, iż prokurent ustanowiony przez zarząd Wnioskodawcy będzie pełnił swoją funkcję wyłącznie na podstawie organizacyjno - prawnego stosunku powołania. W szczególności zakres obowiązków prokurenta nie będzie wynikał ze stosunku procy, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Z tytułu pełnienia funkcji prokurent będzie regularnie otrzymywał kwotowo określone wynagrodzenie Jednocześnie osoba pełniła funkcję prokurenta będzie pracownikiem spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jednak funkcja prokurenta będzie pełniona niezależnie od wiążącego ją ze spółką stosunku pracy.

Obowiązki pracownicze będą odmienne od czynności dokonywanych w ramach umocowania prokurenta. W ramach stosunku pracy osoba, której dotyczy wniosek, będzie nadzorowała dział produkcji przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Obowiązki w tym zakresie będą obejmowały kierowanie zespołem pracowników, zapewnienie właściwych parametrów produkcji oraz jej terminowości i ciągłości. Czynności objęte stosunkiem pracy będą zatem skoncentrowane na jednej z wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy z w przeważającej części będą dokonywane w siedzibie Wnioskodawcy.

Pełnienie funkcji prokurenta będzie natomiast obejmowało reprezentowanie Wnioskodawcy wobec innych podmiotów, w tym wobec kontrahentów spółki. Rolą prokurenta będzie w szczególności negocjowanie i zawieranie umów handlowych oraz prezentowanie oferty Wnioskodawcy na targach i imprezach branżowych. W przeciwieństwie do obowiązków wynikających ze stosunku pracy, czynności prokurenta będą ukierunkowane na zewnątrz Wnioskodawcy, a ich specyfika będzie wymagała udawania się w podróże służbowe.

W ocenie Wnioskodawcy, pełnienie funkcji prokurenta jedynie na podstawie powołania nie stanowi tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym. Katalog osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym został określony w przepisie art. 6 u.s.u.s, a w odniesieniu do ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego odpowiednio w art. 11 i art. 12 u.s.u s. Powołane przepisy nie zaliczają do ubezpieczonych prokurenta.

Prokurent ustanowiony przez zarząd Wnioskodawcy nie będzie zatem obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom społecznym, a przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bez znaczenia jest przy tym jednoczesne pozostawanie przez prokurenta w stosunku pracy z Wnioskodawcą, albowiem obowiązki pracownicze oraz czynności prokurenta będą odmienne i wykonywane niezależnie od siebie.

Wnioskodawca wskazał, iż jego stanowisko zostało potwierdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2013 r. znak: DI/100000/451/12877013.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej sianowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz. Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podleganiu ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem.

Powołany przepis nie zalicza do ubezpieczonych osoby pełniącej funkcję prokurenta pod warunkiem, ze funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie (np. umowa o pracę lub umowa zlecenia). W rezultacie samo pełnienie funkcji prokurenta spółki nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem prokura sama w sobie jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rezultacie, jeżeli funkcja prokurenta pełniona jest wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego to pomimo pobierania ustalonego przez zarząd wynagrodzenia z tego tytułu, wynagrodzenie to nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Również wykonywanie prokury obok świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę, nie będzie skutkowało zaistnieniem obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu prokury przyznanego przez, zarząd, nie mającego źródła w wykonywanym odrębnie stosunku pracy, jeżeli obowiązki prokurenta nie będą wynikały ze stosunku prawnego uzasadniającego objęciem ubezpieczeniami społecznymi.

W związku z powyższym Spółka w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia otrzymywanego przez prokurenta z tytułu pełnionej funkcji, gdyż powołanie go na stanowisko prokurenta na podstawie art. 208 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Nie zwalnia to jednak z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę oraz z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeniu otrzymywanego w związku ze świadczeniem pracy na podstawie umowy o pracę.

Uwzględniając powyższe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

Ponadto Zakład podkreśla, że powołana przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku m sprawie interpretacja została wydana w indywidualnej sprawie innego przedsiębiorcy i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcze, odwołanie do Sadu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS. która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl