WPI/200000/43/696/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 maja 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/696/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 17 maja 2022 r. przez przedsiębiorcę uznaje za:

- prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy o dzieło,

- odmawia wydania interpretacji indywidualnej w części dotyczącej potwierdzenia, że czynności opisane we wniosku mogą być wykonywane w ramach zawartej umowy o dzieło.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 17 maja 2022 r. (zwana dalej: "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis zaistniałego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego Przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca posiada kilka domen internetowych oraz dzierżawi przestrzeń serwisową od podmiotu trzeciego. Planuje stworzyć serię wpisów dotyczących różnej tematyki, różniącej się jednak od popularnego serwisu https://www.wikipedia.orR/ przełożeniem akcentu z przekazania wiedzy na przekazanie umiejętności, tj. opis jak coś dokonać, od sporządzenia pisma w danej sprawie po przebieg pieczenia ciast. Prócz tekstu będzie istniała możliwość wstawienia multimediów audiowizualnych, by możliwie jak dokładnie nawet laika przeprowadzić przez cały proces. Wpisy będą się dzieliły na 2 typy - zainicjowane przez użytkowania (każdy będzie mógł go stworzyć) i otrzymać procent od wpływu z reklam wyświetlanych na wpisie oraz zlecone przez spółkę za z góry określoną zapłatę. Efekt pracy przed publikacją będzie sprawdzany przez spółkę pod kątem poprawności językowej, staranności wykonania i zgodności z wiedzą powszechną.

Przedsiębiorca występuje z zapytaniem: czy umowy zawarte z twórcami będą koniecznie podlegały ubezpieczeniom społecznym?

Stanowisko Przedsiębiorca:

Przedsiębiorca uważa, że umowy dotyczące wpisów mogą mieś formę umów o dzieło, a tym samym nie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Ważny jest efekt prac a me staranne działanie. Występuje element twórczy. Czas oraz miejsce stworzenia dzieła nie jest w jakikolwiek sposób zdefiniowany, nie zachodzi przesłanka powtarzalnych czynności, każdy wpis może dotyczyć skrajnie różnej tematyki. Przy wpisach tworzonych bez odpłatnego zlecenia przez spółkę nie jest określona nawet finalna ilość dzieł wytworzona przez jednego użytkownika, praca wykonywana jest na sprzęcie użytkownika, występuje element sprawdzenia finalnego efektu dzieła.

Analiza stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazując w art. 6 katalog podmiotów, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Powyższy katalog jest wyczerpujący i ma charakter zamknięty, co oznacza, że do rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określony tym przepisem. W ww. przepisie nie zostały wskazane osoby wykonujące wyłącznie umowy o dzieło.

Powyższe świadczy, że osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń.

W tej części stanowisko Przedsiębiorcy Zakład uznaje za prawidłowe.

Zapis art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje jednoznacznie, ze nie każda sprawa leżąca we właściwości organu jest możliwa do rozstrzygnięcia przez wydanie interpretacji w tym trybie. W konsekwencji, w przypadku, gdy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji zostanie złożony w sprawie nie odnoszącej się do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę w jego indywidualnej sprawie daniny publicznej. Zakład obowiązanych jest odmówić wydania takiej interpretacji.

Zakład wydając interpretację nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym przedstawionym przez Przedsiębiorcę. Interpretacja indywidualna nie ma charakteru opinii prawnej, w której analizie poddać można dowolny przepis prawa czy zagadnienie, lecz jej zakres przedmiotowy jest ściśle określony. W postępowaniu w sprawie wydania indywidualnej interpretacji wszczętym na skutek złożenia wniosku na podstawie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców, Zakład nie ma uprawnień do prowadzenia w tym trybie postępowania wyjaśniającego czy tez dowodowego co do zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zaistniałego stanu faktycznego. Z przedstawionego przez Przedsiębiorcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Przedsiębiorca oczekuje również potwierdzenia, że zawarte przez niego umowy na wykonywanie konkretnych czynności spełniają warunki umowy o dzieło. W trybie wydawania indywidualnych interpretacji indywidualnych Zakład może potwierdzić, że skutecznie zawarta zgodnie z przepisami Kodeks cywilnego, umowa o dzieło nie stanowi podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, bowiem nie mieści się w katalogu tytułów do ubezpieczeń społecznych wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast w tym trybie, nie dokona oceny prawnej zawartych umów, nie potwierdzi, że zawarta umowa na wykonywanie czynności opisanych we wniosku spełniają warunki umowy o dzieło.

Zakład zaznacza, że w trybie interpretacji nie dokonuje oceny prawnej zawartych umów, nie potwierdzi również, że tworzenie wpisów różnej tematyki w domenach internetowych może wynikać faktycznie z zawartych umów o dzieło, bądź czy ich zakres mieści się w ramach określonych prawem umowy o dzieło. Zakład ma na uwadze jedną z podstawowych zasad obowiązujących w prawie zobowiązań wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) zasadę swobody umów. Zgodnie z nią strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło ma zatem za przedmiot zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania dla zamawiającego, za zapłatą wynagrodzenia, określonego w umowie dzieła, tj. osiągnięcia uzgodnionego przez strony rezultatu.

W tej części Zakład odmawia wydania interpretacji indywidualnej.

Stanowisko Zakładu:

Mając powyższe na uwadze przedstawione we wniosku złożonym 17 maja 2022 r. przez zdarzenie przyszłe, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za:

- prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy o dzieło,

- odmawia wydania interpretacji indywidualnej w części dotyczącej potwierdzenia, że czynności opisane we wniosku mogą być wykonywane w ramach zawartej umowy o dzieło.

Jednocześnie Zakład informuje, że odmowa wydania interpretacji indywidualnej nie pozbawia Przedsiębiorcy prawa do wstąpienia w przedmiotowej sprawie do właściwej pod względem miejscowym terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem na zasadach ogólnych regulowanych przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie więżąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest więżąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl