Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 maja 2015 r.
Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/562/2015

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1908 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 maja 2015 r. w sprawie wy łączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wartości korzyści materialnej pracowników wynikającej z regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, polegającej na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życie oraz pakietów medycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że zatrudnia powyżej 20 pracowników, w związku z tym w spółce wprowadzono regulamin pracy oraz regulamin wy nagradzania.

W obecnie obowiązujących regulaminach Wnioskodawca zamierza wprowadzić zmiany polegające na przyznaniu pracownikom możliwości zakupu (przystąpienia) do grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życie oraz pakietów medycznych po cenach niższych niż ceny detaliczne dostępne na rynku dla pojedynczego pracownika.

Warunki świadczenia tychże usług uzyskane przez Wnioskodawcę będą miały warunki daleko korzystniejsze niż warunki możliwe do uzyskania samodzielnie przez pracownika.

Na warunkach ustalonych w regulaminach pracy i wynagradzania, za zakup i możliwość korzystania z ubezpieczeń (ubezpieczenia) oraz z pakietu medycznego pracownik zapłaci jedynie niewielką część jego rzeczywistej wartości, np. kwotę 10 zł. Pozostałe wydatki z tym związane pokrywał będzie wyłącznie Wnioskodawca jako pracodawca.

Rozwiązanie takie ma na celu umożliwienie pracownikom możliwości zakupu ubezpieczeń i pakietów na warunkach preferencyjnych - za częściową jedynie odpłatnością. Cena, którą pracownik będzie musiał zapłacić samodzielnie będzie wielokrotnie niższa niż cena detaliczna podobnych usług dostępnych na rynku.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 ze. zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego zdaniem wnioskodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowiącego korzyść materialną wynikającą z obowiązującego regulaminu wynagrodzenia, a polegającą na umożliwieniu dostępu do ubezpieczeń oraz pakietów medycznych oferowanych pracownikom na warunkach preferencyjnych, tj. gdzie większą część kosztów związanych z tymi usługami ponosi pracodawca, a udział pracownika jest minimalny.

Zdaniem wnioskodawcy, wartość składek na ubezpieczenia grupowe w części finansowanej przez pracodawcę nie są uwzględniane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatkowo zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób. Tym samym wyłączenie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, będzie miało zastosowanie również do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz Pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Ponadto stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego powyżej rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powołanego przepisu wskazuje, iż aby móc zastosowali wskazane wyłączenie, dana korzyść musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które przewidują możliwość zakupu przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne danej korzyści. Jeżeli dane świadczenie me wynika z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, to jego wartość, stanowiącą przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomimo faktu, że dane świadczenie pracownicy otrzymają w cenach niższych niż detaliczne.

Przedstawiając zdarzenie przyszłe Wnioskodawca wskazał, że pracownicy Spółki, będą mogli dokonać zakupu grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życie oraz pakietów medycznych po cenach niższych niż ceny detaliczne dostępne na rynku dla pojedynczego pracownika. Wnioskodawca wskazał również, że prawo pracownika do nabycia świadczeń wnikać będzie z regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, którego zapisy przewidują odpłatność pracownika za ubezpieczenia jedynie w niewielkiej części, a pozostałe wydatki z tym związane będzie pokrywał wyłącznie Wnioskodawca jako pracodawca.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej przez przedsiębiorcę będzie możliwe wyłączenie wartości świadczenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz analogicznie (na zasadach przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe Wartość świadczenia opisanego we wniosku nie będzie również stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wartości korzyści materialnej pracowników wynikającej z regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, polegającej na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życic oraz pakietów medycznych.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (....).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl