WPI/200000/43/553/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

WPI/200000/43/553/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 kwietnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/553/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2O21 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 8 kwietnia 2022 r. przez przedsiębiorcę (...) w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, korzyści materialnej udostępnionej pracownikom w postaci grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 8 kwietnia 2022 r. (zwana dalej "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej zwany "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis zaistniałego stanu faktycznego (Przedsiębiorcy):

Wniosek Przedsiębiorcy dotyczy uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne wartości Ubezpieczenia zdrowotnego współfinansowanego przez pracodawcę i pracownika. Przedsiębiorca na rzecz pracowników zakupił polisę grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zgodnie z regulaminem wynagradzania do korzystania z polisy uprawnionymi są pracownicy oraz ich rodziny.

Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne są dodatkowym świadczeniem, jakie Przedsiębiorca zobowiązał się zapewnić pracownikom. Warunkiem korzystania ze świadczenia jest częściowa odpłatność za ubezpieczenie przez pracowników. Zgodnie z konstrukcją Ubezpieczenia - Przedsiębiorca opłaca polisę w składkach miesięcznych, następnie pobiera częściową odpłatność za pracownika Składki za ubezpieczenie rodzin pokrywa pracownik samodzielnie.

Wysokość odpłatności ponoszonych przez pracownika określona jest w zarządzeniu zarządu i wynosi (...) zł. świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi na czas nieokreślony.

Świadczenie powyższe traktowane jest jako przychód pracownika i z tego tytułu odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca ma wątpliwość:

czy świadczenie wynikające z polisy grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, inne niż medycyna pracy, wchodzi do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2009 r. Nr 205, poz. 1385 za zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu między innymi zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz, 1106 z późn. zm.)

Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 2. Jednocześnie w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wskazano, ze podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody stanowiące korzyści materialne, wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji

Z literalnego brzmienia powyższego zapisu wynika, że podstawy wymiaru składek nie Stanowią te przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które:

- wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu,

* przybierają postać niepieniężną,

Przy czym w literaturze przedmiotu wskazuje się, że (»wyższe wyłączenie z obowiązku opłacania składek dotyczy jedynie tych świadczeń, za które pracownik choć częściowo ponosi odpłatność.

Przedsiębiorca do wniosku załączył podobne interpretacje, jakie zostały wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku podobnych zapytań innych podmiotów gospodarczych.

Mając powyższe na uwadze Przedsiębiorca twierdzi, że nie będzie zobowiązany jako płatnik odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty przychodu, którą pracownik uzyskuje w związku z umożliwieniem mu przez spółkę korzystania z Ubezpieczenia zdrowotnego. Spełnia bowiem wszystkie przesłanki wskazane w § 2 ust. 1 pkt 26, które warunkują wyłączenie (»odstawy wymiaru składek

Przedsiębiorca wprowadził do regulaminu wynagradzania pracowników zapisy, które będą uprawniały pracowników do korzystania z usług medycznych wynikających z Ubezpieczenia zdrowotnego oferowanych pracownikom za odpłatnością w wysokości zl. Cena płacona przez pracowników jest niższa od ceny rynkowej (detalicznej) nabycia takiego Ubezpieczenia.

W konsekwencji kwota przychodu, którą pracownik osiąga z tego tytułu (tj. wartość Ubezpieczenia zdrowotnego nabytego przez spółkę pomniejszony o kwotę odpłatności uiszczonej przez pracownika w wysokości zł) nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emertytalne i rentowe tych osób. Oznacza to, że przychód uzyskany z częściowo nieodpłatnego korzystania z Ubezpieczenia zdrowotnego również będzie wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Tym samym Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do odprowadzania, jako płatnik, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu oferowanego pracownikom Ubezpieczenia zdrowotnego w cenach niższych niż ich cena detaliczna na zasadach przewidzianych w regulaminie.

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949),

Natomiast, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o sus oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) z tytutu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

1.

przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

2.

wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 26 powołanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

W świetle powyższego przepisu, jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajduje się w przepisach wewnątrzzakładowych należących do katalogu źródeł prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), wówczas wyłączeniu podlega wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Powyższe oznacza, że świadczenie w postaci grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Zatem, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników - po stronie Przedsiębiorcy nie powstanie.

Z przedstawionego przez Przedsiębiorcę opisu stanu faktycznego wynika, iż pracodawca zakupił polisę grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, składka na to ubezpieczenie w części jest finansowana przez Przedsiębiorcę i w części przez pracowników. Do regulaminu wynagradzania pracowników Przedsiębiorca wprowadzał zapisy, które będą uprawniały pracowników do korzystania z usług medycznych wynikających z Ubezpieczenia Zdrowotnego oferowanego pracownikom za odpłatnością w wysokości zl. Przedsiębiorca poinformował, że wartość finansowanych przez Pracodawcę składek za Ubezpieczenie Zdrowotne będzie stanowiło przychód pracowników.

Z uwagi na fakt, źe polisa grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego została przyznana pracownikom na mocy postanowień regulaminu wynagradzania, a także przybrała formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych nią detaliczne lub formę usługi), Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z możliwości zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części finansowanej przez przedsiębiorcę.

Stanowisko Zakładu:

Uwzględniając przedstawiony we wniosku z 8 kwietnia 2022 r. stan faktyczny, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, korzyści materialnej udostępnionej pracownikom w postaci Ubezpieczenia zdrowotnego, w części finansowanej przez pracodawcę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl