Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 maja 2015 r.
Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wartości wypłaconych pracownikom jednorazowo nagród.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/494/2015

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy 2 dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 15 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy (...) wyrażone we wniosku złożonym w dniu 23 kwietnia 2015 r. w sprawie brakli obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wartości wypłaconych pracownikom jednorazowo nagród, mających zrekompensować pracownikom utratę prawa do nagród jubileuszowych, które według obowiązującego u Wnioskodawcy Zakładowego (kładu Zbiorowego Pracy przysługują pracownikom nie częściej niż 5 lat.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...) wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z obowiązującym w Spółce Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, pracownicy uprawnieni są do nagród jubileuszowych według ustalonych zasad Wnioskodawca przeprowadził ze Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce negocjacje ZUZP zmierzające do "wygaszenia" obowiązku naliczania i wypłaty nagród jubileuszowych Zgodnie z zawartym porozumieniem do końca (...) roku Wnioskodawca będzie naliczał i wypłacał procentowa część nagrody jubileuszowej w stosunku do poprzednich zapisów ZUZP Z dniem (...) roku zapis ZUZP dotyczący nagród jubileuszowych przestaje obowiązywać Zachowana została natomiast reguła określająca częstotliwość nabycia prawa do świadczenia, co pięć lat.

Wnioskodawca dla zrekompensowania pracownikom utraty docelowo tych świadczeń, w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi zobowiązał się dokonać jednorazowych wypłat nagród jubileuszowych w terminie wcześniejszym niż termin nabycia do niej prawa przez poszczególnych pracowników, pod warunkiem uzyskania decyzji ZUS o braku obowiązku naliczania i odprowadzania składek społecznych z tego tytułu.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, w którym wskazał, że przychody z tytułu wypłat nagród jubileuszowych jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyprzedzające datę nabycia do niej prawa podlega zwolnieniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy

Powołane powyżej rozporządzenie zawiera również katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co S lat Dodatkowo podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowią wypłaty rekompensujące pracownikom likwidację nagród jubileuszowych bez względu na nazwę świadczenia tj. zarówno rekompensaty, odszkodowania, które w zawiązku ze zmianą układu zbiorowego pracy likwidującego nagrody jubileuszowe wypłaca pracodawca. Pod warunkiem, że zasady przyznawania likwidowanych nagród zastrzegają, iż przysługują one me częściej niż co pięć lat

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi postanowieniami obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, pracownikom przysługiwały nagrody jubileuszowe, wypłacane nie częściej niż co 5 lat Przedsiębiorca w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, dla zrekompensowania pracownikom utraty tych świadczeń, zobowiązał się dokonać wypłaty jednorazowych nagród w terminie wcześniejszym niż termin nabycia do niej prawa Z treści złożonego wniosku wynika również, że zasady przyznawania likwidowanych nagród zastrzegają, iz przysługują one nie częściej niż co pięć lat.

W związku z powyższym od wartości wypłaconych pracownikom jednorazowo nagród me należy odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznic w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1298 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS. która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl