WPI/200000/43/412/2016, Interpretacja w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu... - OpenLEX

WPI/200000/43/412/2016 - Interpretacja w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kontraktu - umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej przez zawodnika na rzecz wnioskodawcy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/412/2016 Interpretacja w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kontraktu - umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej przez zawodnika na rzecz wnioskodawcy.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w odpowiedzi na wniosek o interpretację złożony przez przedsiębiorcę (...) w dniu 11 kwietnia 2016 r. uzupełniony odpowiedzią na wezwanie w złożoną w dniu 27 kwietnia 2016 r. uznaje za:

1)

prawidłowe stanowisko w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kontraktu - umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej przez zawodnika na rzecz wnioskodawcy,

2)

odmawia wydania interpretacji w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy oświadczenie usług na wykorzystanie wizerunku zawodnika.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca przedstawił zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - klub sportowym (...) zamierza zawrzeć z profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej - osobą fizyczną kontrakt - umowę o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Przedmiotem kontraktu będzie ustalanie zasad profesjonalnego uprawiania piłki nożnej przez zawodnika na rzecz Klubu bez prawa korzystania z wizerunku zawodnika. W ramach przedmiotowego kontraktu-umowy Zawodnik będzie zobowiązany m.in. do:

a) godnego reprezentowania barw KLUBU we wszystkich rozgrywkach sportowych piłki nożnej (w szczególności mecze ligowe, towarzyskie, pucharowe, pokazowe, sparingowe), w których będzie uczestniczył KLUB oraz w kontaktach z osobami trzecimi i mediami,

b) brania aktywnego udziału we wszystkich treningach i innych zajęciach szkoleniowych i sportowych, zgodnie z planem i harmonogramem ustalonym przez trenera i zatwierdzonym przez Zarząd,

c) brania aktywnego udziału w zgrupowaniach i obozach treningowych organizowanych przez KLUB,

d) przestrzegania sportowego trybu życia.

Wnioskodawca wskazał, że zawodnicy są osobami rozpoznawalnymi publicznie, ich wizerunek posiada określona wartość. Wnioskodawca zamierza również podpisać z zawodnikiem umowę o świadczenie usług umożliwiającą Wnioskodawcy wykorzystywanie wizerunku Zawodnika. Zawodnik prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PKD 93.19. Z (pozostała działalność związana ze sportem oraz 70.22. Z (pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) i chce świadczyć Wnioskodawcy usługi dotyczące wykorzystywania swojego wizerunku w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przedmiotem umowy o świadczenie usług będzie określenie zasad wykorzystywania wizerunków Zawodnika (tekst jedn.: wizerunku Zawodnika, wizerunku jego podpisu, nazwiska) przez klub w czasie trwania umowy. Na podstawie tej umowy Zawodnik wyrazi zgodę na rozpowszechnianie, w czasie trwania umowy, ww. wizerunków w związku i w celu prowadzenia przez Wnioskodawcę działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

W ramach umowy o świadczenie usług Zawodnik wyraża zgodę, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na pozyskiwanie przez Wnioskodawcę jego wizerunków, w szczególności przez filmowanie, fotografowanie lub inne utrwalanie podczas występów medialnych, festynów, akcji promocyjnych, meczów ligowych, turniejów, sparingów, przygotowań do meczów i treningów. Zawodnik zobowiązuje się, że będzie uczestniczyć w nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych, innych akcjach promocyjnych i imprezach organizowanych prze Wnioskodawcę lub/i jego sponsorów.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zakład wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie stanu faktycznego wniosku złożonego w dniu 11 kwietnia 2016 r. poprzez wskazanie, czy umowa (kontrakt) o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz umowa o świadczenie usług na wykorzystywanie wizerunku zawodnika będą realizowane w ramach prowadzonej przez zawodników działalności gospodarczej oraz czy przychód z tytułu tych umów będzie przychodem uzyskiwanym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wnioskodawca w wykonaniu wezwania o uzupełnienie wniosku o interpretację wskazał, że kontrakt - umowa z Zawodnikiem będzie zawarta z nim jako osobą fizyczną. Na podstawie kontraktu-umowy wnioskodawca dokona zgłoszenia Zawodnika do ZUS oraz wykonywać będzie obowiązki płatnika (obliczać, pobierać od podatników podatek oraz wpłacać go w wymaganym terminie organowi podatkowemu). Przychody Zawodnika z tytułu kontraktu - umowy Wnioskodawca traktuje bowiem jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej "u.p.d.o.f.").

Wnioskodawca poinformował, że umowa o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku zawodnika byłaby realizowana w ramach prowadzonej przez Zawodnika działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie, wskazał, że w kwestii przychodu z tytułu umowy o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku zawodnika, zwraca się o interpretację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zadając oprócz wskazanych we wniosku, następujące pytania:

1.

Czy przychód uzyskiwany przez zawodnika, na podstawie umowy o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku zawodnika zawartej z Wnioskodawcą, może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności (art. 10. ust. 1 pkt 3 u.p.o.d.f.), mając na uwadze fakt, że zawodnik prowadzi działalność gospodarczą o PKD wskazanym we wniosku.

2.

Czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wykonywania obowiązków płatnika (obliczania, pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłacania go wymaganym terminie do urzędu skarbowego) w przypadku, gdy Zawodnik zawiera z Wnioskodawcą umowę o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku Zawodnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz dodatkowo Zawodnik złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jest zdania, że odpowiedzi na ww. pytania są twierdzące.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy, mając na uwadze treść art. 16 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), zobowiązany jest on do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych z tytułu zawartego z Zawodnikiem kontraktu - umowy, którego przedmiotem będzie ustalenie zasad profesjonalnego uprawiania piłki nożnej przez Zawodnika na rzecz Klubu bez prawa korzystania z wizerunku Zawodnika. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 4 w zw. z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Wnioskodawca jest zwolniony od wszelkich obowiązków związanych z oskładkowaniem umowy o świadczenie usług zawartej z Zawodnikiem, na mocy której Zawodnik świadczy usługi Wizerunkowe, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z tego bowiem tytułu Zawodnik sam odprowadza wszelkie składki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Oddział zaznacza jednocześnie, że w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego zawarty w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zakład wskazuje, przy tym, że z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ścisły zakres przedmiotowy spraw, w których Zakład jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W zakresie przedmiotowym spraw możliwych do rozstrzygnięcia w tym trybie brak jest możliwości kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu. W konsekwencji Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych w oparciu o przekazaną w odpowiedzi na wezwanie informację, że przychody zawodnika z tytułu kontraktu - umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wnioskodawca traktuje jako przychody z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej "u.p.d.o.f.").

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia i albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 4 tegoż artykułu. Jednocześnie w myśl art. 18 ust. 3 tejże ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia ustala się zgodnie z ust. 1 (tekst jedn.: biorąc pod uwagę przychód uzyskany z tego tytułu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

W opisie zdarzenia przyszłego wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r., uzupełnionym odpowiedzią na wezwanie złożona w dniu 27 kwietnia 2016 r., wnioskodawca wskazał, że zamierza zawrzeć z profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej - osobą fizyczną kontrakt, umowę o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Przedmiotem ww. umowy będzie ustalenie zasad profesjonalnego uprawiania piłki nożnej przez Zawodnika na rzecz Klubu bez prawa do korzystania z wizerunku Zawodnika. Wnioskodawca poinformował, że kontrakt-umowa o profesjonalne uprawianie sportu będzie zawarta z zawodnikiem jako osobą fizyczną. Przychody z tytułu kontraktu - umowy wnioskodawca traktuje jako przychody z działalności wykonywanej osobiście w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że opisana we wniosku umowa - kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu jako umowa o świadczenie usług zawarta z osobą fizyczną, z której przychody są przychodami z działalności wykonywanej osobiście będzie stanowiła dla zawodników tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i wnioskodawca jako płatnik będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od uzyskanych z tego tytułu przychodów.

Ponadto Oddział zaznacza, że Wnioskodawca przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie oparł na m.in. art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie miał zastosowania.

W świetle powyższego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w sprawie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu zawartego z zawodnikiem kontraktu - umowy, której przedmiotem będzie ustalenie zasad profesjonalnego uprawiania piłki nożnej przez zawodnika.

Ponadto wnioskodawca w zdarzeniu przyszłym wskazał, że kontrakt o profesjonale uprawianie piłki nożnej nie będzie obejmował prawa do korzystania z wizerunku zawodnika. Wnioskodawca poinformował, że zamierza również podpisać z zawodnikiem umowę o świadczenie usług umożliwiającą wnioskodawcy wykorzystywanie wizerunku zawodnika. Powyższa umowa byłaby świadczona w ramach prowadzonej przez zawodnika działalności gospodarczej. Wnioskodawca w stanie faktycznym wniosku o pisemną interpretację z dnia 6 kwietnia 2016 r. nie zawarł informacji, czy umowa o świadczenie usług umożliwiających wnioskodawcy wykorzystywanie wizerunku Zawodnika stanowi przychód z tytułu wykonywania przez zawodnika pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym Oddział wezwał wnioskodawcę w dniu 13 kwietnia 2016 r. o uzupełnienie wniosku w powyższym zakresie. Oddział wskazuje, że w myśl art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma kompetencji do kwalifikacji określonego przychodu, ponieważ powyższe należy do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ściśle wiąże kwalifikację przychodu z obowiązkiem odprowadzania składek i prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru składek. Jednak dla prawidłowego określenia powyższego istotnym jest podanie informacji o przychodzie w stanie faktycznym wniosku o interpretację. W rezultacie Oddział wskazuje, że obowiązek opłacania przez wnioskodawcę składek na ubezpieczenia społeczne ma wtórny charakter wobec prawidłowej kwalifikacji określonego przychodu zawodnika. W złożonej odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 kwietnia 2016 r. wnioskodawca nie odpowiedział na pytanie Zakładu dotyczące kwalifikacji przychodu zawodnika z tytułu umowy o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku, podkreślając, że jest to element wniosku o interpretację, o którą zwraca się wnioskodawca i to w ocenie wnioskodawcy Zakład winien rozstrzygnąć powyższą kwestię. Zakład podkreśla, że ocena czy opisana umowa o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i czy przychód z tytułu jej wykonywania stanowi przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie mieści się w problematyce spraw, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje pisemne interpretacje. Sprawy dotyczące kwalifikacji przychodu należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. Ustawa o swobodzie gospodarczej w art. 10a ust. 4 jednoznacznie wskazuje, iż zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawia z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. Nr 613).

Mając na uwadze powyższe w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek z tytułu umowy o świadczenie usług na wykorzystanie wizerunku Oddział odmówił wydania interpretacji.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zawiadamia zgodnie z art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż nie jest właściwy rzeczowo do ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne) oraz do ustalania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych co wynika z treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z dyspozycją treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne w sprawach zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasad obliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). Natomiast w zakresie ustalania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w oparciu o przepisy ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.) właściwy jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl