WPI/200000/43/289/2014 - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 marca 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/289/2014 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. i 2013 r. poz. 672 z późn zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 06 marca 2014 r. przez (...) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości kosztów świadczeń medycznych w części finansowanej przez pracodawcę przysługujących nu podstawie stosownych zapisów zawartych w regulaminie wynagradzania.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczał Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem złożonym w dniu 17 marca 2014 r.

Wnioskodawca wskazał, iż zawarł z podmiotem świadczącym usługi medyczne umowę o świadczenie usług medycznych dla swoich pracowników. Umowa przewiduje świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, specjalistyczne usługi medyczne indywidualne dla pracownika, oraz pakiet usług medycznych dla rodziny pracownika, w zamian za ustalony abonament pieniężny.

Wnioskodawca poinformował, że abonament medyczny, do którego zapłaty zobowiązany jest pracodawca ma charakter opłaty ryczałtowej. Ustalona Opłata miesięczna wskazana będzie w fakturze wystawionej przez podmiot świadczący usługi medyczne w podziale nu wymienione rodzaje usług medycznych. Komy abonamentu za powyższe świadczenia będą rozdzielone pomiędzy pracodawcę (wnioskodawcę) i pracowników w ten sposób, ze koszty usług medycznych (medycyna pracy w tym profilaktyczna opieka zdrowotna niezbędna z uwagi na warunki pracy) oraz specjalistyczne usługi medyczne indywidualne dla pracownika będzie ponosił pracodawca, z wyłączeniem kosztu 1 zł z tytułu specjalistycznych usług medycznych indywidualnych dla pracownika, który będzie ponosił pracownik (1 zł) Pracownik może również pokrywać koszt pakietu usług medycznych dla rodziny pracownika, w przypadku zgłoszenia rodziny Pracodawca może jednak zdecydować się sfinansować pracownikowi również koszt pakietu usług medycznych dla rodziny pracownika.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, iż opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie bowiem z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy Ponadto gdy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń. otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy, również nie stanowi jego przychodu w rozumieniu przepisów ustawy.

Wnioskodawca wskazuje natomiast, iż poniesione koszty opieki medycznej, inne niż wyżej wymienione, ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników, stanowią przychód ze stosunku pracy pracownika. Zatem w przypadku opłacenia przez pracodawcę abonamentu medycznego za członków rodzin pracowników, to łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przy padająca rui pracownika i członków jego rodziny stanowi przychód ze stosunku pracy dla pracownika.

Wnioskodawca wskazuje, że na podstawie: zapisu w Regulaminie Wynagradzania (...)

"W przypadku korzystnej sytuacji finansowej. Pracodawca może zaoferować Pracownikom możliwość korzystania z dodatkowej opieki zdrowotnej w wybranych przez Pracodawcę placówkach, gdzie Pracownik będzie ponosił odpłatność z tego tytułu w wysokości 1 zł miesięcznie, a pozostałą część będzie finansował Pracodawca" oraz § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. KR 161. poz. 1106 z późn. zm.) - Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: (...) 26) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające iw uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczna niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji".

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawca reprezentuje stanowisko, że łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przy padająca na pracownika i członków jego rodziny sianowi przy chód te stosunku pracy dla pracownika, jednakże z racji faktu, że spełnione zostały wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). przychód ten nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca podnosi, że świadczenia zdrowotne kwalifikowane są do grupy usług. Zawarcie przez pracodawcę umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych ze składka częściowo sponsorowaną powoduje, że z punktu widzenia pracownika, przystąpienie do przedmiotowej umowy prowadzić będzie w aspekcie finansowym do osiągnięcia korzyści polegającej na uprawnieniu do korzystaniu z usług medycznych po cenach niższych, niż detaliczne (to jest takich, które miałyby zastosowanie gdyby pracodawca nie finansował określonej części składki). Wnioskodawca zaznacza, że w opasanym stanie faktycznym. spełniony został wymóg by pracownik, choćby w minimalnej części partycypował finansowo w opłaceniu składki j także zawarcia odpowiednich zapisów w Regulaminie Wynagradzania

Wnioskodawca zwrócił się o decyzję czy dokonana przez, niego interpretacja przepisów jest prawidłowa.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia pracz przedsiębiorcy daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dniu 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 usuwy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utulania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106. z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipcu 1991 r. o podatku dochodowym od osób lirycznych (tekst jedn.: Dz. U. (. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego powyżej rozporządzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzaniu lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające nu uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z brzmienia tegoż przepisu wynika, że aby korzyść materialna nie rodziła obowiązku opłacania składek to powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W rezultacie pracownik powinien ponieść część kosztów opieki medycznej, gdyż jeżeli świadczenie zostanie przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie wskazana kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę. Ponadto należy podkreślić, że fakt przyznania pracownikom powyższego świadczenia powinien wynikać z obowiązującego w firmie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę sianu faktycznego wynika, ze świadczenie usług medycznych - dla swoich pracowników w postaci dodatkowych świadczeń zdrowotnych oraz dla członków ich rodzin w ramach pakietów usług medycznych, za częściową odpłatnością pracownika, będzie miało źródło w regulaminie wynagradzania, a pracownicy będą ponosili z tego tytułu częściową odpłatność

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz. obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości świadczeń medycznych w części finansowanej przez pracodawcę, przysługujących na podstawie stosownych zapisów zawartych w regulaminie wynagradzania Spółki, w myśl § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Mając na uwadze powyższe orzeczono juk w sentencji.

Pouczenie

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dnia jej wydania

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnu 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl