WPI/200000/43/1434/2015 - Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia innej spółki oraz przejęcia części pracowników i majątku innej spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1434/2015 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia innej spółki oraz przejęcia części pracowników i majątku innej spółki.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie odnosząc się do stanowiska przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 16 grudnia 2015 r. przez: (...)

1.

uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w sprawie ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia innej spółki, oraz,

2.

uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w sprawie ustalenia stopy

procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia części

pracowników i majątku innej spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...), reprezentowanego przez (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że Spółka uczestniczyć będzie w przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych procesach łączenia i podziału. W procesie połączenia dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka występować będzie jako podmiot przejmujący (łączenie przez przejęcie). Spółką przejmowaną będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przejmowana na moment przejęcia pozostawać będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne wobec zatrudnionych przez siebie pracowników / zleceniobiorców. Spółka przejmowana zatrudniać będzie więcej niż 9 ubezpieczonych. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe spółki przejmowanej może być niższa niż wysokość stopy procentowej wyznaczonej Spółce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok składkowy, w którym dojdzie do procesu łączenia przez przejęcie. Zatrudnieni w spółce przejmowanej pracownicy przejdą do Spółki na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

W procesie podziału dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Spółka występować będzie jako podmiot przejmujący część majątku spółki dzielonej (podział przez wydzielenie). Spółką dzieloną będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łub spółka akcyjna. Spółka dzielona na moment podziału pozostawać będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne wobec zatrudnionych przez siebie pracowników / zleceniobiorców. Spółka dzielona zatrudniać będzie więcej niż 9 ubezpieczonych. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe spółki dzielonej może być niższa niż wysokość stopy procentowej wyznaczonej Spółce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok składkowy, w którym dojdzie do procesu podziału przez wydzielenie. Zarówno majątek spółki dzielonej, jak i majątek przejmowany na skutek podziału stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatrudnieni w spółce dzielonej pracownicy przejdą do Spółki na mocy art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem w następujących kwestiach:

1.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wskutek sukcesji praw i obowiązków przewidzianych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych, Wnioskodawca w roku składkowym (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), w którym dojdzie do przejęcia pracowników i majątku spółki przejmowanej będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę przejmowaną począwszy od dnia, w którym dojdzie do przejęcia spółki przejmowanej, w przypadku gdy będzie ona niższa niż stosowana przez Spółkę Przejmującą?

2.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wskutek sukcesji praw i obowiązków przewidzianych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych, Wnioskodawca w roku składkowym (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), w którym dojdzie do przejęcia części pracowników' i majątku spółki dzielonej będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę dzieloną począwszy od dnia, w którym dojdzie do przejęcia części spółki dzielonej, w' przypadku gdy będzie ona niższa niż stosowana przez Spółkę Przejmującą?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania 1 - w przedstawionym stanic faktycznym, wskutek sukcesji praw i obowiązków przewidzianych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych, Wnioskodawca w roku składkowym (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), w którym dojdzie do przejęcia pracowników i majątku spółki przejmowanej będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosownej przez spółkę przejmowaną począwszy od dnia, w którym dojdzie do przejęcia spółki przejmowanej.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca zwraca uwagę na art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego "spółka przejmująca (...) wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej". Zgodnie z kolei z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych "na spółkę przejmującą (...) przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi. które zostały przyznane spółce przejmowanej (...) chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej."

Następnie Wnioskodawca wskazał na art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie natomiast z art. 93 § 2 pkt 1 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Z zestawienia powyższych przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, w sposób bezsprzeczny wynika, że zarówno w zakresie stosunków' cywilnoprawnych, jak i administracyjnoprawnych (w tym również w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych), w przypadku transformacji określanej przepisami Kodeksu spółek handlowych jako "łączenie przez przejęcie", dochodzi do następstwa prawnego pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna). Mocą jednego zdarzenia prawnego nabywca majątku wchodzi tym samym zarówno w prawa, jak i w obowiązki innego podmiotu prawnego (chyba, że przepis szczególny lub decyzja stanowi inaczej). Przenosząc powyższe na grunt prawa ubezpieczeń społecznych Wnioskodawca stwierdza, że w sytuacji łączenia się podmiotów posiadających status płatników składek na ubezpieczenia społeczne mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną polegająca na przejęciu przez przejmującego płatnika wszelkich praw i obowiązków przysługujących płatnikowi przejmowanemu. Przykładem obowiązku będącego przedmiotem sukcesji według wskazanych powyżej zasad jest chociażby wymóg zachowania ciągłości obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w celu stwierdzenia ewentualnego przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy wymiaru tych składek. Przykładem prawa będącego przedmiotem sukcesji jest z kolei w tym przypadku w szczególności prawo do ulgi w postaci wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dalej Wnioskodawca wskazuje na wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 października 2009 r. (sygn. ITT AUa 767/2009), który w uzasadnieniu wyroku jednoznacznie stwierdził, że sukcesja generalna obejmuje swoim zakresem także prawo do ulgi w wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Podobne stanowisko zajął także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 marca 2009 r. (sygn. II UK 292/2008), w sprawie przejęcia jednej spółki kapitałowej przez inną spółkę kapitałową. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził między innymi, że "zasada sukcesji obejmuje także zobowiązania publiczno - prawne (..,), a w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (...) Połączenie więc spółek handlowych poprzez przejęcie spółki zobowiązanej do opłacania składki w innej wysokości niż spółka przejmująca spowodowało dla nowego podmiotu jako płatnika składek możliwość wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej spółki przejmowanej. Jeżeli wysokość składki jest niższa od należnej od spółki przejmującej, to powstaje niesprzeczna z zasadami współżycia społecznego i przewidziana przez prawo korzyść wynikająca z połączenia spółek."

Wnioskodawca zwraca także uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. III AUa 466/12), w którym skład orzekający stwierdził, że "wykładnia art. 93 ordynacji podatkowej nie może prowadzić do wniosku sprzecznego z celem ustawy i logiką. Niewątpliwie celem przepisu art. 93 ordynacji podatkowej było zapewnienie "nowemu" podmiotowi nabycia wszelkich korzyści jakie ustawa wiąże z połączeniem, czy też inkorporacją spółek. (...) Odnosząc się natomiast do zarzutu apelującego, że należności z tytułu składek nie obejmują wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, to zarzut ten należy uznać za chybiony. Prawo do zapłaty składki w obniżonej wysokości jest prawem rodzajowo takim jak prawo do ulgi podatkowej, zatem kwalifikuje się do prawa majątkowego w rozumieniu prawa podatkowego i w myśl art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej podlega przejęciu przez spółkę przejmującą. Spółka przejmująca, a przez nią Oddziały, są płatnikami składek i kontynuatorami działalności spółek przejętych. Oddziały przejęły w trybie art. 23.1 k.p. pracowników. ZUS nie podniósł, że uległy zmianie okoliczności związane z oceną ryzyka wypadkowego w Oddziale w B. zatrudniającym pracowników, których dotyczą składki. Za ugruntowane uznać należy stanowisko Sądu Najwyższego, że osoba prawna powstała w wyniku połączenia przez przejęcie, przekształcenie, a także spadkobierca płatnika (art. 97 Ordynacji podatkowej) zachowują prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej osobę, która prowadziła zakład pracy przed przekształceniem, (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2012 r., II K 358/11; wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 r. I UK 8/10; wyrok Sądu najwyższego z 20 marca 2009 r., II UK 292/08). W wyroku z dnia 20 marca 2009 r., II UK 292/08, Sąd Najwyższy stwierdził, że połączenie spółek handlowych przez przejęcie spółki zobowiązanej do opłacania składki w innej wysokości niż spółka przejmująca spowodowało dla nowego podmiotu możliwość wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla spółki przejmowanej. Jeżeli wysokość składki jest niższa od należnej od spółki, to powstaje niesprzeczna z zasadami współżycia społecznego i przewidziana przez prawo korzyść wynikająca z połączenia spółek." Podobne rozstrzygnięcia znaleźć można również w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 marca 2013 r. (sygn. III AUa 1057/12) oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 października 2015 r. (sygn. VIII U 1151/15).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym wskutek sukcesji praw i obowiązków przewidzianych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych, Wnioskodawca w roku składkowym (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), w którym dojdzie do przejęcia pracowników i majątku spółki przejmowanej będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę przejmowaną począwszy od miesiąca, w którym dojdzie do przejęcia spółki przejmowanej.

Natomiast w zakresie pytania 2 - zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym, wskutek sukcesji praw i obowiązków przewidzianych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych, Wnioskodawca w roku składkowym (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), w którym dojdzie do przejęcia pracowników i majątku spółki dzielonej będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę dzieloną począwszy od dnia, w którym dojdzie do przejęcia części spółki dzielonej.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca zwrócił uwagę na art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego "spółki przejmujące wstępują z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej określone w planie podziału." Zgodnie natomiast z art. 531 § 2 Kodeksu spółek handlowych "na spółkę przejmującą przechodzą z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej."

W świetle powyższego Wnioskodawca stwierdził, że przepisy Kodeksu spółek handlowych wiążą z procesem podziału zasadę sukcesji uniwersalnej w zakresie praw i obowiązków cywilnoprawnych oraz ograniczonej sukcesji w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunków administracyjnoprawnych. Art. 531 § 2 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się przy tym do przejścia w szczególności zezwoleń, koncesji i ulg. Odniesienie to ma ścisły związek ze specyfiką tych aktów, których najistotniejszym elementem jest jednostronne (władcze) określenie praw i obowiązków przez organy władzy publicznej skierowane do indywidualnego adresata. Akt administracyjny wiąże tak długo, jak długo elementy decydujące o indywidualizacji aktu nie zostaną zmienione. Dlatego też bez wyraźnego przepisu prawa przejście praw i obowiązków administracyjnoprawnych jest niedopuszczalne. W kontekście powyższego na szczególną uwagę zasługuje art, 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego "do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio (...) art. 93c (...) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie natomiast z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej "osoby prawne przejmujące (...) wstępują z dniem (...) wydzielenia we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im. w planie podziału, składniki majątku." Zgodnie natomiast z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej "przepis § 1 stosuje się. jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa."

Podsumowując, Wnioskodawca stwierdza, ze przepis art. 93c Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi właśnie ów "szczególny przepis" dopuszczając tym samym sukcesję w zakresie praw' i obowiązków wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych tj. ze stosunków administracyjnoprawnych. Co za tym idzie, uwzględniając przy tym argumentację zaprezentowaną w pytaniu 1, Wnioskodawca stwierdza, że pozbawionym podstaw prawnych byłoby w tym kontekście twierdzenie, że sukcesja w procesie podziału przez wydzielenie nie obejmuje swym zakresem wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie społeczne.

W szczególności należy mieć tu na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 25 maja 2010 r. (sygn. I UK 8/10), w którym Sąd stwierdził jednoznacznie, że chybione jest zaprzeczenie organu ubezpieczeń społecznych, jakoby zawarte w art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odesłanie do przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie obejmowało ustalenia właściwej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, skoro wedle stopy procentowej wylicza się należne składki na ubezpieczenia społeczne. W szczególności, bez ustalenia adekwatnej stopy procentowej należnych składek nie jest możliwe wyliczenie należnych składek na (por. też wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2012 r. (sygn. I UK 358/11), w którym Sąd Najwyższy wprost wskazał, że "prawo do zapłaty składki w obniżonej wysokości jest prawem rodzajowo takim jak prawo do ulgi podatkowej"; podobne konkluzje znaleźć można w wyroku SN z 20 marca 2009 r. (sygn. II UK 292/08). Wnioskodawca wskazuje też na liczne wyroki sądów powszechnych np. wyrok Sądu Okręgowego w z. dnia lutego 2015 r. (sygn.).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym wskutek sukcesji praw i obowiązków przewidzianych przepisami prawa ubezpieczeń społecznych Wnioskodawca w roku składkowym (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), w którym dojdzie do przejęcia części pracowników i majątku spółki dzielonej będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę dzieloną począwszy od miesiąca, w którym dojdzie do przejęcia części spółki dzielonej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek,

Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym określania wysokości stopy procentowej tej składki reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.).

W myśl przepisów wskazanej ustawy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego, jak również od momentu zgłoszenia danego płatnika składek.

Zgodnie z przedstawionymi przez Wnioskodawcę dwoma odrębnymi zdarzeniami przyszłymi Spółka zamierza przejąć pracowników i majątek istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zamierza również przejąć część majątku i pracowników spółki dzielonej (podział przez wydzielenie). Zdaniem Wnioskodawcy, w obu przypadkach Spółka będzie uprawniona do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę przejmowaną / spółkę dzieloną począwszy od dnia. w którym dojdzie do przejęcia.

W ocenie Zakładu brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska, iż powyższa teza jest prawidłowa.

Należy wskazać, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z. 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy tj. od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zależności od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego.

W myśl art. 28 ust. 1 wskazanej ustawy, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Stosownie natomiast do art. 28 i art. 29 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, następuje na podstawie grupy działalności, do której płatnik należy.

W myśl art. 28 ust. 2 i art. 33 ust. 1 tejże ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe wyłącznie płatnikom składek zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazali do Zakładu "Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA zgodnie z art. 31 ustawy. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana przez Zakład obliczana jest jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek wskazanego w art. 28 ust. 2, któremu Zakład nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania ww. informacji przez trzy kolejne lata kalendarzowe wynosi tyle. co określona dla grupy działalności, do której należy.

Podkreślić należy, iż przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią, że stopa procentowa składki jest ustalana płatnikowi składek, natomiast nie zawierają przepisów szczególnych dopuszczających możliwość sukcesji wysokości stopy procentowej składki pomiędzy płatnikami składek w przypadku przejęcia innego płatnika składek lub jego części.

Ponadto w przedstawionym zdarzeniu przyszłym następstwo prawne, z którego Wnioskodawca wywodzi prawo Wnioskodawcy do stosowania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej uprzednio dla spółki przejmowanej lub spółki dzielonej w istocie nie zachodzi.

Należy wskazać, że w myśl art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazanego przez Wnioskodawcę, do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Definicje należności z tytułu składek określa jednoznacznie art. 24 ust. 2 powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że należnościami są: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata. Mówiąc o należnościach ustawodawca odnosi się do określonych świadczeń pieniężnych należnych od płatnika z tytułu pełnienia funkcji płatnika składek za ubezpieczonych, do uzyskania których jest uprawniony Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, która ma bezpośredni wpływ na wysokość należności z tytułu składek, sama w sobie nie jest należnością z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zatem nie może być postrzegana jako zobowiązanie czy uprawnienie, które przechodziłoby na następcę prawnego. Brak jest zatem podstaw do stosowania definicji rozszerzającej, która obejmowałaby swoim zakresem również wysokość stopy procentowej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż obowiązek posługiwania się w danym roku składkowym określoną wysokością stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez danego płatnika składek nie może być postrzegany jako zobowiązanie czy uprawnienie, które przechodziłoby na następcę prawnego, ponieważ obowiązek posługiwania się określoną wysokością stopy procentowej składki, ustaloną na zasadach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wynika wprost z przepisów tej ustawy i nie jest to prawo czy uprawnienie przysługujące danemu płatnikowi.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca jako płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe od ustalonej na dany rok składkowy' stopy procentowej składki, a więc również w' momencie przejęcia będzie posiadał ustaloną go stopę procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. W świetle obowiązujących przepisów-brak jest przesłanek umożliwiających przyjęcie, że fakt zwiększenia liczby ubezpieczonych w-skutek przejęcia w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm.) nowych pracowników zatrudnionych uprzednio w spółce przejmowanej czy też w przejmowanej części spółki dzielonej spowoduje od dnia przejęcia zmianę obowiązującej istniejącego płatnika składek w danym roku składkowym stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż Wnioskodawca w roku składkowym, w którym dojdzie do przejęcia pracowników i majątku spółki przejmowanej nie będzie uprawniony do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej stosowanej przez spółkę przejmowaną począwszy od dnia, w którym dojdzie do przejęcia spółki przejmowanej, w przypadku gdy będzie ona niższa niż stosowana przez Spółkę Przejmującą. Podobnie Wnioskodawca będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe od uprzednio ustalonej wysokości stopy procentowej w sytuacji przejęcia części pracowników i majątku spółki dzielonej będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie obu przedstawionych we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. zdarzeń przyszłych.

Ponadto Zakład podkreśla, iż wskazane przez Wnioskodawcę orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak również Sądów Apelacyjnych i Okręgowych wiąże w jednostkowych sprawach i nie może mieć mocy powszechnie obowiązującej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, \v związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl