WPI/200000/43/1419/2015 - Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wartości składki na polisę ubezpieczenia zdrowotnego w części finansowanej przez pracodawcę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1419/2015 Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wartości składki na polisę ubezpieczenia zdrowotnego w części finansowanej przez pracodawcę.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z. dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 85d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 grudnia 2015 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wartości składki na dodatkowe świadczeniu mające charakter ubezpieczenia zdrowotnego tzw. polisę ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującą ochroną ubezpieczeniową pracownika oraz na zasadzie dobrowolności jego partnera rodziny w części finansowanej przez pracodawcę, przysługujących na podstawie stosownych zapisów, które zostaną zawarte w Regulaminie wynagradzania

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (...) o wydanie pisemne.: interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż planuje wprowadzić dodatkowe świadczenia mające charakter ubezpieczenia zdrowotnego, obejmujące ochrona ubezpieczeniową pracownika oraz (na zasadzie dobrowolności) jego partnera/rodziny. Ubezpieczenie zdrowotne jest dodatkowym świadczeniem na rzecz pracowników, w części opłaconej przez pracownika, w części przez zakład pracy składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacana będzie w okresach miesięcznych z góry. przez zakład pracy, później potrącana z wynagrodzenia pracowników.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż powyższe świadczenia będą stanowić przychód pracownika, będą opodatkowane a zakład Wnioskodawcy jako płatnik będzie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił sio o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania czy świadczenia wynikające z polisy ubezpieczenia zdrowotnego pracowniku (z pominięciem medycyny pracy) wchodzą do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne?, czy świadczenia wynikające z polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmujące również zakresem partnera/rodzinę pracownika. wchodzą do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne?, czy odpłatność za polisę w części pokrywanej przez pracownika może wynosić (...)

Wnioskodawca informuje, iż w zakresie świadczeń wynikających z polisy ubezpieczenia zdrowotnego pracownika, innych niż medycyna pracy a także obejmujących partnerów rodzinę pracownika - zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczony eh pracowników stanowi przychód w rozumieniu art. 4 zgodnie z przepisem. przychód ten oznacza przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych między innymi z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z par. 2 ust. l pkt 26 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18. 12. 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano wyjątki podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: Korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania, przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupów po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów czy usług

Wnioskodawca informuje, że pracownicy będą każdorazowo upoważnieni do zakupu polis po cenie niższej niż cena detaliczna - pracownik ponosi częściowa odpłatność za otrzymane świadczenie w wysokości lub nie więcej niż ww\m świadczenia stanowią przychód podatnika, są doliczane do przychodem podatnika od których jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy.

Mając na uwadze powyższe. Wnioskodawca może przyjąć, że koszt świadczeń udostępnianych pracownikom na podstawie regulaminu wynagradzania i częściowo finansowanych przez pracodawcę spełnia wymogi określone w par 2 ust. 1 pkt 26 w w/wym rozporządzenia i w związku z tym nie powinny stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników jak i ich rodzin.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczeniu przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż mocą przedmiotowej decyzji Zakład nie przyznaje jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska Wnioskodawcy pod kątem prawidłowości przedstawionej przez niego interpretacji przepisów prawa. tj. przedstawia swój pogląd dotyczący rozumieniu treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej. której zakres przedmiotowy stanowi opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez przedsiębiorcę w treści wniosku. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład mc prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż wiedzę o stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Zakład opiera wyłącznie na treści złożonego przez Przedsiębiorcę wniosku nie mając uprawnień do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W rezultacie celem interpretacji jest udzielenie Wnioskodawcy informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne i uchronienie w ten sposób przed biednym zastosowaniem przez niego danego przepisu.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych cyt. powyżej - oraz par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161. poz. 1106. z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje sic wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dla rozstrzygnięcia. czy dany przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłaceniu składek m.in. na te ubezpieczeniu, decydujące znaczenie ma. czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zgodnie z treścią wniosku złożonego w dniu 11 grudnia 2015 r. świadczenia będą stanowić przychód pracownika, będą opodatkowane a zakład Wnioskodawcy jako płatnik będzie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy" Uwzględniając powyższe, Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na zawartych we wniosku informacjach w powyższym zakresie

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym Rozporządzeniu z dniu 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na mocy przepisu par. 2 ust. 1 pkt 26 powołanego rozporządzeniu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne mc stanowią jedynie te korzyści materialne, które wynikają z układów zbiorowych procy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu i przebierają postać niepieniężna polegająca min. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów. przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z. bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w rumach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialna wynikającą układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściowa ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Powyższe wskazuje ze warunkiem obligatoryjnym, który umożliwia płatnikowi składek skorzystanie z wyłączenia przewidzianego wskazanym wyżej przepisem jest uprawnienie pracowników do przedmiotowych świadczeń na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz partycypowanie przez pracownika w kosztach uzyskania świadczeń, o których traktuje ten przepis.

W konsekwencji skoro więc - jak wskazał we wniosku złożonym w dniu 11 grudniu 2015 r. Przedsiębiorca, koszt składki na dodatkowe świadczenia zdrowotne tzw. polisę ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującą pracownika oraz na zasadzie dobrowolności jego partnera rodzinę w części. finansowanej przez Wnioskodawcy będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy i pracownicy będą partycypowali (choćby symbolicznie) w kosztach jego uzyskania oraz stosowny zapis o ww. korzyściach zostanie umieszczony w regulaminie wynagradzania, przyjąć należy, iż spełnione zostaną warunki określone w par. 2 ust. 1 pkt 26 przywołanego rozporządzenia.

W świetle powyższego, uwzględniając zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymian i składek na ubezpieczenia społeczne wartości składki na dodatkowe świadczenia zdrowotne tzw. polisę ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującą pracownika oraz na zasadzie dobrowolności jego partnera rodzinę w części finansowanej przez pracodawcę, przysługujących na podstawie stosownych zapisów, które zostaną zawarte w Regulaminie wynagradzaniu - uznał za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i sianu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z. art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004: o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wy dala decyzje lub do protokołu sporządzonego przez te jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl