WPI/200000/43/1241/2015 - Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne wartości karnetów sportowych przydzielonych pracownikom przez pracodawcę w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym przy równoczesnym uwzględnieniu w tej podstawie wartości karnetów sportowych przydzielonych w okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 listopada 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1241/2015 Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne wartości karnetów sportowych przydzielonych pracownikom przez pracodawcę w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym przy równoczesnym uwzględnieniu w tej podstawie wartości karnetów sportowych przydzielonych w okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 3 listopada 2015 r. przez przedsiębiorcę z siedzibą w (...)

1.

uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. FPiFGŚP wartości Karnetów sportowych przydzielonych pracownikom przez pracodawcę w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym.

2.

uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FPiFGŚP wartości karnetów sportowych przydzielonych pracownikom przez pracodawcę w okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (...) z siedzibą w (...) reprezentowanego przez adwokata (...), o wydanie w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pisemnej interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu finansowania pracownikom przez pracodawcę kart uprawniających do korzystania z wyszczególnionych obiektów sportowych (Karnetów sportowych).

Wnioskodawca wskazał, że jest spółką prawa handlowego zajmującą się m.in. produkcja wyrobów ceramicznych. Spółka zamierza częściowo finansować pracownikom karty uprawniające do korzystania z wyszczególnionych obiektów sportowych (dalej jako: "Karnety sportowe".) Przydzielenie pracownikowi Karnetu sportowego następować będzie na zasadzie dobrowolności, na wniosek pracownika. Spółka ponosiła będzie część kosztu Karnetu sportowego, pozostałą część tego kosztu ponosić będą we własnym zakresie pracownicy.

Wnioskodawca informuje, że uzyskanie przez pracownika prawa do Karnetu sportowego nie będzie wynikało z Układu Zbiorowego Pracy, z Regulaminu Wynagradzania, ani też z innych przepisów o wynagradzaniu. W związku z faktem, że koszt Karnetu sportowego poniesiony przez Spółkę stanowił będzie przychód po stronie pracownika, Wnioskodawca odprowadzał będzie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne, przyjmując za podstawę wymiaru składek przychód w wysokości wynikającej z wartości dopłacanej przez Spółkę do Karnetu sportowego.

Wnioskodawca podnosi, że pracownik uzyska Karnet sportowy, a tym samym będzie uprawniony do korzystania z wyszczególnionych obiektów sportowych również w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku na prawach zasiłku macierzyńskiego, w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, a także w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym.

Wnioskodawca powziął wątpliwość:

1.

Czy wartość Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikowi przez Spółkę, powinna zostać zaliczona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne, w okresie kiedy pracownik będzie pobierał zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz kiedy będzie przebywał na urlopie wychowawczym?

2.

Czy wartość Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikowi przez Spółkę, powinna zostać zaliczona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne, w okresie kiedy pracownik będzie przebywał na urlopie bezpłatnym?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany zaliczyć wartości Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikom przez Spółkę do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne, w okresie kiedy pracownik będzie pobierał zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz kiedy będzie przebywał na urlopie wychowawczym.

Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany zaliczyć wartości Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikom przez Spółkę do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne, w okresie kiedy pracownik przebywał będzie na urlopie bezpłatnym.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 6 ust. l pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (dalej: "usus"). obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 usus, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu art. 4 pkt 9 i 10 usus. Wskazany przepis odwołuje się do definicji przychodu określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ponadto, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: "Rozporządzenie składkowe"), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej "składkami", stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Z kolei w § 2 Rozporządzenia składkowego określono katalog przychodów, które są wyłączone z podstawy wymiaru składek. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia składkowego, nie stanowią podstawy wymiaru składek przychody z tytułu korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Wnioskodawca podnosi, że jak wskazał w opisie stanu faktycznego, objęcie pracowników Karnetem sportowym nie będzie wynikało z Układu Zbiorowego Pracy, z Regulaminu Wynagradzania, ani też z innych przepisów o wynagradzaniu. Nie będzie to jednak w ocenie Wnioskodawcy stanowiło przeszkody do wyłączenia z podstawy wymiaru składek kosztu Karnetu sportowego w części pokrywanej przez Spółkę w okresie kiedy pracownik pobierał będzie zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz kiedy będzie przebywał na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym. Według Wnioskodawcy, istotny jest zapis art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o sus zgodnie z którym, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają (...), osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że w stosunku do osób na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego zachodzi odrębny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku. Tym samym, podstawę wymiaru składek stanowi w tym przypadku kwota zasiłku a nie przychód ze stosunku pracy.

Wnioskodawca przywołując art. 6 ust. 1 pkt 19 usus wskazuje, iż także przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od stosunku pracy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ustalane są wyłącznie od podstawy wynikającej z art. 18 ust. 5b i ust. 15 usus. Zgodnie z art. 18 ust. 5b usus, w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym, podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 usus na dany rok kalendarzowy.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie jest ustalana w oparciu o przychód ze stosunku pracy, a w oparciu o konkretnie określoną w przepisach usus podstawę. W świetle powyższego, wartość Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikom przez Spółkę w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz w okresie przebywania przez pracownika na urlopie wychowawczym nie będzie wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ponieważ prawo do tych świadczeń przysługuje pracownikom nie za okres świadczenia pracy, a z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe ustalenia mają również zastosowanie dla określenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 usus podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W świetle zaś art. 11 i art. 12 usus, osoby pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz przebywające na urlopie wychowawczym nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Z kolei zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., oraz zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r., składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobiera się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Odnośnie składek na ubezpieczenie zdrowotne, Wnioskodawca przywołuje art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., osoby pobierające zasiłek macierzyński nie są objęte tym ubezpieczeniem. Z kolei art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy wymienia osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegąjące obowiązkowi ubezpieczenia społecznego jako odrębna grupa. W takim przypadku podstawę wymiaru składek stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym samym przychód w postaci wartości Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikowi przez Spółkę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Odnosząc się natomiast, do kwestii oskładkowania finansowanych pracownikom przez Spółkę Karnetów sportowych w okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy, okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, Oznacza to, że urlop bezpłatny to okres zawieszenia stosunku pracy, kiedy pracownik nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy. Z tego względu w okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym i brak jest obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji również na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto art. 6 ust. 1 usus nie wskazuje urlopu bezpłatnego jako obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. W opinii Wnioskodawcy, również pozostałe przywołane w niniejszym wniosku regulacje prawne nie wymieniają urlopu bezpłatnego jako odrębnego tytułu do ubezpieczenia. W konsekwencji uznać należy, że w okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym nie zachodzi obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu finansowania pracownikowi przez pracodawcę Karnetu sportowego.

Zdaniem Przedsiębiorcy, w konsekwencji powyższego, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zaliczyć wartości Karnetu sportowego w kwocie finansowanej pracownikom przez Spółkę do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe i chorobowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie kiedy pracownik pobierał będzie zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jak również w okresie przebywania przez pracownika na urlopie wychowawczym, a także w okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym. Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że przedstawione stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyrażonym m.in. w Decyzji nr 523/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia reguluje powołana powyżej ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo Oddział podkreśla, wskazując na treść przepisu art. 11, art. 12 oraz art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z których wynika, że osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz przebywające na urlopie wychowawczym nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

W świetle powyższego przepisu pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do ubezpieczeń społecznych.

Treść art. 18 ust. 6 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że w tym okresie pracownik nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku.

Powyższe oznacza, że w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych świadczeń związanych z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy.

Także przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od umowy o pracę tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, z zastrzeżeniem, że przebywanie na urlopie wychowawczym jest tytułem do tych ubezpieczeń wtedy, gdy dana osoba nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy, z którego nabył prawo do urlopu, a okres urlopu wychowawczego jest okresem przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ustalane są wyłącznie od podstawy wynikającej z art. 18 ust. 5b i ust. 14 ww. ustawy, za wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy wypłacanych w okresie urlopu wychowawczego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Podsumowując inne świadczenia rzeczowe (w tym przypadku karnety sportowe) opłacane przez pracodawcę pracownikom za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub za okres przebywania na urlopie wychowawczym (tekst jedn.: za okres nie świadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, gdyż prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym, a więc odrębnych od stosunku pracy tytułów do ubezpieczeń.

Natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) uzależniając zaistnienie tegoż obowiązku, a w konsekwencji podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie od statusu ubezpieczonego.

Jednocześnie w myśl art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku zaistnienia obowiązku ich opłacania, ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji, wartość przyznanych karnetów sportowych pracownikom pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz w okresie przebywania przez pracownika na urlopie wychowawczym nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w konsekwencji również na ubezpieczenia zdrowotne oraz FPiFGSP, ponieważ jak uzasadniono powyżej prawo do tego świadczenia przysługuje pracownikom nie za okres świadczenia pracy, a z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

W związku z powyższym Oddział uznał stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 30 października 2015 r. w powyższym zakresie za prawidłowe.

W kwestii obowiązku odprowadzania składek od wartości karnetów sportowych finansowanych pracownikom przez pracodawcę w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym, Oddział wskazuje, że zgodnie z art. 174 § 1 i 2 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednakże należy podkreślić. że w czasie urlopu bezpłatnego pracownik w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy, lecz nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. W świetle powyższego, bez znaczenia prawnego jest okoliczność, iż dane świadczenie zostało postawione do dyspozycji uprawnionej osoby (tekst jedn.: pracownika) w trakcie urlopu bezpłatnego, bowiem o tym czy należne świadczenie stanowi podstawę wymiana składek na ubezpieczenia społeczne nie decyduje okoliczność braku świadczenia stosunku pracy w momencie uzyskania przychodu. Istotna jest tu przesłanka, że świadczenie takie wynika z trwającego pomiędzy stronami stosunku pracy. Zatem w sytuacji, gdy wartość danego świadczenia, z którego korzysta pracownik w trackie urlopu bezpłatnego stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, to wartość takiego świadczenia nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek. Zastosowanie znajduje wówczas generalna zasada wynikająca z powołanych powyżej przepisów art. 18 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż wartość świadczeń, które w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym są w całości finansowane przez pracodawcę i stanowią przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W świetle powyższego, bez znaczenia prawnego jest fakt, iż dane świadczenie/korzyść materialna zostało postawione do dyspozycji uprawnionej osoby w tracie przebywania na urlopie bezpłatnym, bowiem o tym czy stanowi ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie decyduje okoliczność braku świadczenia pracy w momencie uzyskania przychodu. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji powyższego powstanie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz FP i FGSP stosownie do przepisów wyżej powołanych ustaw odpowiednio ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w sytuacji finansowania pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym karnetu uprawniającego do korzystania z wyszczególnionych obiektów sportowych.

Wobec przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wniosku z dnia 30 października 2015 r. i prezentowanego stanowiska, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne Oddział uznał stanowisko wnioskodawcy w powyższym zakresie za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe Oddział stwierdzi! jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl