WPI/200000/43/1237/2022 - Ustalenie obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od premii rocznej wypłaconej w marcu 2022 r. członkowi zarządu oraz prokurentowi, pełniącym swoje funkcje w spółce na podstawie aktu powołania, której wypłata jest uzależnionej od wyniku finansowego za rok obrotowy 2021 r.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 grudnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1237/2022 Ustalenie obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od premii rocznej wypłaconej w marcu 2022 r. członkowi zarządu oraz prokurentowi, pełniącym swoje funkcje w spółce na podstawie aktu powołania, której wypłata jest uzależnionej od wyniku finansowego za rok obrotowy 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej Zakład) stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 25 listopada 2022 r. przez (dalej: Przedsiębiorca) uznaje za nieprawidłowe w sprawie braku obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od premii rocznej wypłaconej w marcu 2022 r. Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi, pełniącym swoje funkcje w Spółce (...) na podstawie aktu powołania, której wypłata jest uzależnionej od wyniku finansowego za rok obrotowy 2021 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 25 listopada 2022 r., uzupełnionym 6 grudnia 2022 r., Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

1. Opis stanu faktycznego (Przedsiębiorcy):

Członek Zarządu oraz Prokura Samoistna Przedsiębiorcy pełnią swoje funkcje w Spółce na podstawie aktu powołania i zostali powołani do pełnienia przedmiotowych funkcji przed 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie, osoby te w roku 2021 były zatrudnione przez Przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę min. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego czy Dyrektora Finansowego.

Przedsiębiorca wypłaca im wynagrodzenie z tytułu pełnienia w ramach stosunku powołania funkcji członka zarządu oraz prokurenta. Podstawą do wypłaty przedmiotowego wynagrodzenia jest uchwała Zarządu Przedsiębiorcy (Spółki). Jednym z elementów wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji na podstawie stosunku powołania jest roczna premia pieniężna, uzależniona od wyników finansowych Przedsiębiorcy osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Premia jest przyznawana powołanym osobom na podstawie postanowień statutu Przedsiębiorcy (Spółki) uchwałą Zarządu. Zarząd, z uwagi na osiągnięcie przez Przedsiębiorcę wyznaczonych wyników finansowych w roku obrotowym 2021 r., podjął uchwałę o przyznaniu Członkom Zarządu oraz Prokurentowi premii rocznej za 2021 r. Premia została wypłacona przez Przedsiębiorcę w 2022 r. w dniu (...) 03.2022 r.

Dodatkowo, w piśmie z 6 grudnia 2022 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej złożonego 25 listopada 2022 r. Przedsiębiorca wskazał:

- Przyznana w drodze uchwały premia za wykonanie zadania w roku 2021 dla Członka Zarządu oraz Prokurenta powołanych uchwałą do pełnienia zadań należy do źródeł przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

- Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie premii za wykonanie zadań w roku 2021 dla Członka Zarządu oraz Prokurenta została podjęta w dniu 03.2022 r.,

- Dział Kadr otrzymuje jedynie Postanowienia Zarządu do realizacji.

Decyzje podejmuje Zarząd z siedziba w Holandii,

- Dział Kadr w Polsce nie ma wglądu do warunków przyznawania premii za wykonanie zadania przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania a w samej uchwale nie ma zapisów jak wynik finansowy wpływa na wysokość przyznanej premii.

2. Pytanie

Przedsiębiorca zwrócił się z zapytaniem, czy premia roczna za 2021 r., która została wypłacona Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi w 2022 r., powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób ?

3. Stanowisko Przedsiębiorcy:

W ocenie Przedsiębiorcy, premia roczna za 2021 r., która została wypłacona Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi przez Wnioskodawcę w dniu 03.2022 r., nie powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Uzasadnienie stanowiska Przedsiębiorcy:

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej"), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Wskazany przepis obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i został wprowadzony przez ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: "Ustawa zmieniająca").

Z treści art. 81 ust. 8 pkt 1la Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynika, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Za osobę zatrudnioną na podstawie powołania składkę na ubezpieczenie zdrowotne jako płatnik pobiera z wynagrodzenia oraz odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie, co wynika z art. 85 ust. 17a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jak wynika z przywołanych przepisów, od 1 stycznia 2022 r. wykonywanie obowiązków przez osoby, które swoje funkcje pełnią na mocy aktu powołania stanowi tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z tym Przedsiębiorca jako płatnik pobiera i odprowadza składkę zdrowotną w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi od początku 2022 r.

Przedsiębiorca podkreśla, że przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej tj. do 31 grudnia 2021 r. powołanie nie stanowiło tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego stanu faktycznego zdaniem Przedsiębiorcy należy zwrócić uwagę, że premia wypłacana na rzecz Członka Zarządu oraz Prokurenta stanowi premię roczną za 2021 r., należną za osiągnięcie przez Przedsiębiorcę wyznaczonych wyników finansowych w tym roku obrotowym. Premia jest więc należna za okres, w którym pełnienie funkcji na podstawie powołania nie stanowiło tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. roku obrotowego Spółki, który zakończył się 31 grudnia 2021 r. W związku z tym, w ocenie Przedsiębiorcy, brak jest podstawy prawnej do uwzględnienia premii wypłacanej osobom do pełnienia funkcji na mocy powołania w 2022 r. za rok 2021 w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. powołanie nie stanowiło tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (...) 21 r. Premia została wypłacona przez Przedsiębiorcę w 2022 r. w dniu 03.2022 r. Spółka nie powinna więc uwzględniać w podstawie wymiaru składki zdrowotnej Członków Zarządu i Prokurenta premii za rok 2021, która została wypłacona w 2022 r.

Przedsiębiorca podkreśla, że analogiczne stanowisko Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Gdańsku) zaprezentował w decyzji nr 167 z 31 marca 2022 r. (sygn. DI/100000/43/328/2022), gdzie zostało wskazane, że " (...) od wynagrodzenia (premii) należnego za okres do 31 grudnia 2021 r. dla osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie powinna być naliczona i odprowadzona".

Taka sama konkluzja wynika z opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poradnika, w którym wskazane zostało: "Jeśli - jako osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. - otrzymasz w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień lub wcześniejszy okres 2021 r., to wynagrodzenia tego płatnik nie będzie uwzględniał w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu do ubezpieczenia.".

W związku z powyższym, Przedsiębiorca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska wyrażonego w niniejszym wniosku.

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), tzw. Polski Ład, wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające na objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, prokurenci).

Zgodnie z art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Stosownie zaś do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie. Ponadto, w myśl 81 ust. 8 pkt Ha ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2022 r., podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Przy czym, pod pojęciem "wynagrodzenia" uzyskanego przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania należy uznać wszelką formę przychodu przewidzianego przez przepisy prawa podatkowego, niezależnie od kwalifikacji źródła przychodu.

Z treści złożonego wniosku oraz pisma z 6 grudnia 2022 r. uzupełniającego jego treść wynika, że Przedsiębiorca z uwagi na osiągniecie przez Spółkę wyznaczonych wyników finansowych w roku obrotowym 2021, podjął uchwałę o przyznaniu Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi premii rocznej za 2021 rr. Premia została wypłacona przez Spółkę w marcu 2022 r.

Przedmiotowe wynagrodzenie typu Premia, o której stanowi wniosek, z tytułu aktu powołania do pełnienia funkcji (art. 66 ust.l pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych) powstała w drodze podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki i ma charakter uznaniowy. Nie jest to zatem wynagrodzenie za wykonywanie funkcji, które było należne w okresie poprzedzającym wejście "Polski Ład 1.0" (tj. sprzed 1 stycznia 2022 r.), a jedynie wypłacone po wejściu w życie przepisów tworzących nowy tytuł do ubezpieczeń (powołanie do pełnienia funkcji).

Przedmiotowa premia powstała i stała się należna dla powołanego do pełnienia funkcji dopiero od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, a to nastąpiło w marcu 2022 r. Premia została wypłacona Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi 17 marca 2022 r., a zatem wypłacone wynagrodzenie (typu premia) zostało ukonstytuowane już pod rządami "Polski Ład 1.0" - zmienionej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania. Powyższe oznacza, że Przedsiębiorca ma obowiązek naliczyć, pobrać i opłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne od premii dla Członka Zarządu oraz Prokurenta wypłaconej w marcu 2022 r., gdyż jest ona wynagrodzeniem należnym w okresie podlegania przez ww. osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Stanowisko Zakładu

Uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym 25 listopada 2022 r., uzupełniony pismem z 6 grudnia 2022 r., opis stanu faktycznego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznaje za nieprawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od premii rocznej wypłaconej w marcu 2022 r. Członkowi Zarządu oraz Prokurentowi, pełniącym swoje funkcje w Spółce na podstawie aktu powołania, której wypłata jest uzależnionej od wyniku finansowego za rok obrotowy 2021 r.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ¿U5, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl