WPI/200000/43/1174/2015 - Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji równoczesnego wykonywania pracy na podstawie dwóch umów o pracę zawartych z różnymi pracodawcami, z których łącznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1174/2015 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji równoczesnego wykonywania pracy na podstawie dwóch umów o pracę zawartych z różnymi pracodawcami, z których łącznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 października 2015 r. przez (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: (...) w sprawie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji równoczesnego wykonywania pracy na podstawie dwóch umów o pracę zawartych z różnymi pracodawcami, z których łącznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od obowiązującej w styczniu 2016 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 21 październik 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę: (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że w chwili obecnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. \V związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2016 r., otrzymywane przez niego wynagrodzenie będzie niższe niż ta kwota. Jednocześnie Wnioskodawca jest w trakcie poszukiwania zatrudnienia u innych pracodawców.

Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi czy według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powstanie:

1.

W przypadku zbiegu dwóch umów o pracę u różnych pracodawców; (...)

2.

W przypadku zbiegu umowy o pracę i umowy zlecenia u różnych pracodawców; (...)

3.

W przypadku zbiegu dwóch umów zlecenia u różnych pracodawców; (...)

- jeśli w każdym z ww. przypadków podstawa wymiaru składek łącznie przekroczy stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę ?.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, ze przedstawione pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego

- konsekwencji zawarcia umowy zlecenia lub umowy o pracę po dniu 1 stycznia 2016 r. wobec kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca wskazał, że zgodnie art. 9 ust. l i la cytowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba zatrudniona na umowę o pracę oraz prowadząca działalność jest obejmowana tylko ubezpieczeniami z tytułu umowy o pracę, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tych tytułów jest wyższa niż kwota obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku zawarcia kilku umów o pracę u różnych pracodawców, należy łączyć podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze wszystkich tych umów. Od 1 stycznia 2016 r. w związku z nowelizacja ustawy, zmianie ulegają zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów zlecenia. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 9 ust. 2c ustawy osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów jeśli łączną podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o której mowa w art. 6 ust. l pkt 4 lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Według Wnioskodawcy oznacza to, że niezależnie od tego czy składki są opłacane z tytułu (jednej lub więcej) umów zlecenia, czy także z umów o pracę - istotne jest wyłącznie czy w danym miesiącu łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich tych tytułów osiągnęła kwotę minimalnego wynagrodzenia. Jeśli tak, ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie są obowiązkowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie, natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy - jeżeli uiszczona wpłata nie pokrywa opłaty za wszystkie przedstawione we wniosku stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, powinny zostać rozpatrzone te stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku, za które wpłynęły pełne opłaty, według kolejności ich ujęcia we wniosku, chyba że płatnik wyraźnie przekaże inne wskazanie.

Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 21 października 2015 r., Przedsiębiorca przedstawił więcej niż jedno zdarzenie przyszłe, a do wniosku została dokonana jedna opłata. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając niniejszą decyzję rozpoznał wniosek jedynie w części dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji równoczesnego wykonywania pracy na podstawie dwóch umów o pracę zawartych z różnymi pracodawcami, z których łącznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od obowiązującej w styczniu 2016 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących działalność pozarolniczą regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów takich jak m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a, zgodnie z którym ww. ubezpieczeni, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów takich jak m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie Zakład wskazuje, że w przypadku gdy osoba prowadząca pozarolnicza działalność lub współpracująca pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy, należy zsumować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunków pracy. Jeżeli łącznic wynoszą one przynajmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie określone dla danego roku pracy, osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym.

Zgodnie z treścią wniosku z dnia 12 października 2015 r. wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy podlegania ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie obowiązku opłacenia składek na te ubezpieczenia - z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy będzie równocześnie zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę, z których łączna podstawa wymiaru składek będzie wyższa od obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 październik 2015 r. zdarzenia przyszłego oraz wskazane powyżej przepisy prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. W konsekwencji, Wnioskodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcza, który będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę nie będzie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tejże działalności, bowiem w przypadku gdy, w poszczególnych miesiącach łączna podstawa wymiaru składek z tytułu zatrudnienia będzie wyższa od obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust, 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl