WPI/200000/43/1141/2015 - Brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 października 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1141/2015 Brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121.ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku złożonym w dniu 9 października 2015 r. przez przedsiębiorcę: Panią (...) w sprawie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: Pani (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczym wskazała, że pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu nr świadczenia: (...). Wysokość renty nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. nie przekracza 1.750zł. W dniu (...) r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia działalności wybrała formę opodatkowania zasady ogólne Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy w przypadku osiągania przychodu z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, może nie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności?

Zdaniem Wnioskodawczyni mając na uwadze art. 82 ust. 8 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 154) w przypadku pobierania renty rodzinnej w kwocie nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia oraz uzyskując w danym miesiącu przychód z działalności w kwocie nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, nie powinna opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Ponadto Zakład zaznacza, iż nie jest właściwy do udzielenia interpretacji w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, jednakże na podstawie art. 109a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) sprawy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c powyższej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Stosownie do art. 84 ust. 1 powołanej ustawy-składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna oraz wynosi 9% jej podstawy.

Powołana ustawa w pewnych przypadkach zwalnia osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 82 ust. 8 cyt. wyżej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nią współpracującej nie jest opłacana, jeżeli:

- osoba ta ma ustalone prawo do emerytury lub renty i pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia,

- uzyskiwane zaś dodatkowe przychody z tego tytułu nie przekraczają miesięcznie wysokości 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wskazany wyżej przepis ma zastosowanie do osoby, która faktycznie otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe. Założeniem tego przepisu było zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe, jeżeli prowadzą równolegle pozarolniczą działalność gospodarczą, z której uzyskują niewielkie przychody.

W tym miejscu należy podkreślić, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, ani postępowania dowodowego, a wydając decyzję opiera się jedynie na treści wniosku, zwracając jednocześnie uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 9 października 2015 r. wynika, że od (...) r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej

działalności gospodarczej. Pobiera również rentę rodzinną po zmarłym mężu. Kwota świadczenia nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 1750,00 zł (wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 r.). Jako formę opodatkowania wybrała zasady ogólne Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

Uwzględniając stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz jeśli osiągnięty w danym miesiącu przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczy 50% kwoty najniższej emerytury zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 82 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Mając powyższe na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko Wnioskodawczyni uznał za prawidłowe w sprawie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia stanu faktycznego. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (..).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl