WPI/200000/43/1139/2015 - Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez osobę pozostającą w stosunku pracy i jednocześnie prowadzącą pozarolnicza działalność gospodarczą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 października 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1139/2015 Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez osobę pozostającą w stosunku pracy i jednocześnie prowadzącą pozarolnicza działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 9 października 2015 r. przez Panią (...), prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: (...) w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji opisanej we wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę: (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie pracuje na umowę o pracę ze stałą miesięczną pensją (...) zł brutto. Nie podlega w związku z tym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia firmy. Umowa o pracę kończy się (...) 2015 r. Od (...) 2015 r. pracodawca zaproponował Wnioskodawczyni przedłużenie umowy, ale tylko na część etatu ze stałą comiesięczną pensją (...) zł brutto.

Wnioskodawczyni ma wątpliwość od kiedy powinna się zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej jeżeli pensja jest wypłacana w miesiącu kolejnym. Przychód w (...) będzie jeszcze ponad najniższą krajową (za (...)), ale na umowie o pracę będzie już mniej niż najniższa krajowa.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że jej ocenie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności będzie podlegać od (...) 2015 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących działalność pozarolniczą regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów takich jak m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a, zgodnie z którym ww. ubezpieczeni, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem (...) brutto zł. Od dnia (...) 2015 r. zmienią się warunki umowy, Wnioskodawczyni nadal będzie zatrudniona w ramach umowy o pracę ale zmianie ulegnie wymiar czasy pracy - na niepełny etat oraz wynagrodzenie na kwotę (...) tj. kwotę niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 r. (tj. kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona na rok 2015 wynosi 1 750 zł.) Wynagrodzenie za pracę Wnioskodawczyni wypłacane jest z przesunięciem na następny miesiąc, tj. za miesiąc (...) w kwocie (...) zł zostanie wypłacone w miesiącu (...) 2015 r.

Zatem, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pozostaje równocześnie w stosunku pracy, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym tylko ze stosunku pracy, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto istotny jest faktyczny przychód uzyskany w danych miesiącu, natomiast nie ma znaczenia za jaki okres następuje wypłata wynagrodzenia.

W konsekwencji powyższego uwzględniając zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, Wnioskodawczyni podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej od (...) 2016 r. bowiem przychód z umowy o pracę uzyskany w miesiącu (...) 2015 r. będzie wyższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia (wypłata wynagrodzenia za (...) 2015 r. w kwocie (...) zł. nastąpi w miesiącu (...) 2015 r.).

Uwzględniając powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie daty powstania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji opisanej we wniosku.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl