Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2020 r.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
WPI/200000/43/1108/2019
Możliwość niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 29 listopada 2019 r., uzupełnionym 6 grudnia 2019 r. oraz 17 grudnia 2019 r. przez przedsiębiorcę (...) uznaje za prawidłowe w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 29 listopada 2019 r., uzupełnionym w zakresie formalnym 6 grudnia 2019 r. i merytorycznym 17 grudnia 2019 r. (...) wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego:

Od (...) 2019 r. została założona spółka (...) i jednocześnie Wnioskodawczyni rozpoczęła nową pracę w firmie (...) sp. z o.o. Od tego momentu zostało złożone również zgłoszenie ZZA z kodem 05 70. W związku z tym, że pracodawca chciał zmienić warunki umowy, którą strony zawarły, a Wnioskodawczyni na tą zmianę nie wyraziła zgody, umowa została rozwiązana od (...) 2019. Do dnia (...) 2019, Wnioskodawczyni była pracownikiem (...) sp. z o.o. Od (...) 2019 złożyła zgłoszenie ZZA z kodem 05 40. Po upłynięciu 6 miesięcy od (...) 2019 Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z opcji "Małego ZUS-u" przez okres 2 lat. Prosi o informację, czy zgłoszenie jest prawidłowe.

Własne stanowisko w sprawie:

Zmiana zgłoszenia z ZZA 05 70 na 05 40 ma taki sam charakter, schemat pozostaje bez zmian.

Pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. Oddział wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie danych zawartych we wniosku, poprzez wskazanie:

1. Podmiotu występującego o wydanie interpretacji indywidualnej - jednoznaczne wskazanie czy z wnioskiem o interpretację indywidualną występuje (...) (tak została określona firma przedsiębiorcy), czy wniosek składa jeden ze wspólników spółki (NIP: (...) podany we wniosku jest NIP - em przedsiębiorcy (...)).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie w dniu 6 grudnia 2019 r. złożono wyjaśnienie, że z wnioskiem występuje jako płatnik (...) NIP: (...), ul. (...).

Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśnia: z datą (...) 2019 złożyła nowe zgłoszenie ZZA. Według jej wiedzy może skorzystać z "Ulgi na start" czyli nadal kontynuować opłacanie składki zdrowotnej przez łączny okres 6 miesięcy, czyli w jej przypadku od października 2019 do końca marca 2020. Potem chce kontynuować opłacanie składek według preferencyjnej podstawy przez okres 24 miesięcy.

Zapytanie dotyczy: (...), NIP (...), ul. (...).

Według oceny Wnioskodawczyni opłacane składki będą zgodne z wariantem "Ulga na start".

Pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. Oddział skierował ponowne wezwanie do Wnioskodawcy o uzupełnienie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku poprzez wskazanie (treść pytań):

1.

czy w poprzednim roku kalendarzowym oprócz działalności opisanej we wniosku prowadziła Pani inną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. twórca i artysta, osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe);

2.

czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pani czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywała Pani w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;

3.

wniesienie opłaty za drugi stan faktyczny przedstawiony we wniosku na rachunek bankowy: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie: 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019, tytułem realizacji sprawy nr: WPI/200000/43/1108/2019 - w dniu 29 listopada 2019 r. dokonała Pani opłaty w kwocie 40,00 zł opłacając jeden stan faktyczny tj. "ulgę na start", natomiast drugi stan faktyczny dotyczący prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie został opłacony;

4.

przedstawienie własnego stanowiska do drugiego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, tj. prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie został opłacony.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. Wnioskodawczyni odpowiedziała na pytanie 1 i 2. Pozostałe pytania 3 i 4 pozostawiła bez odpowiedzi wyjaśniając, że pytanie Wnioskodawczyni dotyczy "Ulgi na start".

Ponadto:

Odpowiedź: 1) W poprzednim roku nie prowadziłam działalności gospodarczej. Ostatnia prowadzona przeze mnie działalność to " (...)", która była prowadzona od (...) 2010 do (...) 2012 r.

2) Moja obecna działalność nie ma w zakresie wykonywania żadnych czynności na rzecz byłego pracodawcy.

Wniosek Wnioskodawczyni dotyczy wystawienia interpretacji w zakresie korzystania z "ulgi na start".

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

W myśl art. 18 ust. 1 Prawo przedsiębiorców - "Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej".

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od (...) 2019 r. jest wspólnikiem. Od tego też dnia rozpoczęła pracę w firmie (...) sp. z o.o. Umowa z ww. pracodawcą została rozwiązana od 2019 r. W okresie od (...) 2019 r. do (...) 2019 r. Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (kod tytułu ubezpieczenia 05 70). Następnie po rozwiązaniu umowy o pracę, od 2019 r. zgłosiła się jako osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (kod tytułu ubezpieczenia 05 40). Wnioskodawczyni uważa, że zmiana kodu tytułu ubezpieczenia ma taki sam charakter, bowiem schemat podlegania pozostaje bez zmian. W jej ocenie może skorzystać z "ulgi na start" i nadal opłacać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez łączny okres 6 miesięcy, czyli od października 2019 r. do końca marca 2020 r. Pozostałe warunki do ww. ulgi zostały spełnione.

Oddział podziela powyższe stanowisko, dające prawo do skorzystania z "ulgi na start" i tym samym niepodleganie ubezpieczeniom społecznym przez łączny okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawczyni dokonała pierwszego zgłoszenia wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na zatrudnienie u innego przedsiębiorcy, następnie po zakończeniu zatrudnienia dokonała zamiany kodu tytułu ubezpieczenia przystępując w dalszym ciągu wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, ale już jako osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Oddział zwraca uwagę, że wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę. Pełną wiedzę o stanie faktycznym czerpie wyłącznie z wniosku Wnioskodawcy nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości, nie bada również czy zachowane zostały ustawowe terminy przy składaniu dokumentów zgłoszeniowych.

Uwzględniając opis stanu faktycznego, uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. "ulgi na start".

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl