Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 lutego 2012 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
WI-44/803/2012
Możliwości lokowania w bankach środków finansowych na wydatki niewygasające.

W odpowiedzi na pismo znak: FN.302.5.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisem art. 263 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust, 2, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 264 ust. 1 i 3 ustawy stanowi, iż bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, a organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Zatem lokowanie środków finansowych na wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na rachunkach w innych bankach, pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 263 ust. 6 ustawy.

W ocenie Izby, zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie może lokować środków finansowych na wydatki nie wygasające, zgromadzone na subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach w innych bankach.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl