WI-44/4078/2013, Stosowanie przez gminę ulg w spłacie w tym umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości... - OpenLEX

WI-44/4078/2013 - Stosowanie przez gminę ulg w spłacie w tym umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/4078/2013 Stosowanie przez gminę ulg w spłacie w tym umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął w dniu 16 września 2013 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że w miesięczniku regionalnych izb obrachunkowych "Finanse Komunalne" Nr 4/2010 Rafał Trykozko w artykule "Umarzanie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" wyjaśnia sprawę stosowania ulg w spłacie zaległych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

W opinii autora: "zasady umarzania należności cywilnoprawnych, określone w przepisach art. 55-58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) mają charakter kompletny. Po to zostały określone w ustawie o finansach publicznych zasady umarzania omawianych należności, aby każda należność cywilnoprawna mogła być umorzona przy wystąpieniu ustawowych przesłanek, które to założenie jest zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki. Jeżeli przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zawierałyby zasady umarzania opłat za użytkowanie wieczyste, to nie byłyby stosowane przepisy art. 55-58 ustawy o finansach publicznych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że art. 58 ust. 5 ustawy o finansach publicznych przewiduje zaniechanie stosowania przepisów art. 55-58 wówczas, gdy umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy". Izba podziela pogląd autora w tym zakresie.

W ocenie Izby przez należność pieniężną przypadającą jednostce samorządu terytorialnego, mającej charakter cywilnoprawny, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, która podlegałaby umorzeniu, należy rozumieć całą kwotę, jaką dłużnik zobowiązany był wpłacić na rachunek budżetu.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl