Warunki przyjęcia na studia cudzoziemców – w świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warunki przyjęcia na studia cudzoziemców – w świetle ustawy 2.0

Jednym z autonomicznych uprawnień uczelni jest prawo do ustalania warunków przyjęć na studia. Uczelnia może kształtować warunki przyjęć na organizowane przez siebie studia, ale może to czynić z zachowaniem zasad określonych w ustawie. Zgodnie z przepisami uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uchwała senatu jest udostępniana nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy (od 2019 r. - do 30 czerwca). Nie ulega wątpliwości, że termin "warunki rekrutacji" dotyczy wymogów, jakie musi spełnić kandydat. Natomiast w określeniach "tryb" i "termin rekrutacji" mieści się m.in. sposób zgłoszenia kandydatury (w tym termin złożenia dokumentów), termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zakres oraz terminarz prac organów odpowiedzialnych za prowadzenie rekrutacji.

Zgodnie z powyższym, uczelnie, kształtując warunki i tryb rekrutacji, mogą określić, że kandydaci posługujący się dokumentem uprawniającym do przyjęcia na studia, który będzie podlegał weryfikacji przez kuratora oświaty na podstawie przepisów art. 93b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), mają obowiązek przedstawienia decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 3 ww. ustawy w terminie określonym przez uczelnię, np. do dnia 15 grudnia (mając na względzie długość postępowania administracyjnego w kuratorium).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 323 ust. pkt 6 ustawa z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) - dalej PSWiN cudzoziemcy mogą m.in. podejmować i odbywać studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora. Tym samym, w omawianym przypadku rektor może, na podstawie przedłożonych dokumentów, wydać decyzję warunkową o przyjęciu na studia, przewidzianą w art. 162 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Warunkiem koniecznym do utrzymania takiej decyzji w mocy będzie dopełnienie obowiązku dostarczenia decyzji administracyjnej wydanej przez kuratora oświaty w przedmiocie uznania dokumentu za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania tego dokumentu.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 3.07.2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 winna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach PSWiN. Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była przeprowadzona (lub jeszcze trwa) na podstawie przepisów ustawa z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego