WA-0250/118/13 - Klasyfikacja budżetowa wydatków na wypłatę odszkodowania wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 października 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WA-0250/118/13 Klasyfikacja budżetowa wydatków na wypłatę odszkodowania wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

W odpowiedzi na wniosek informuję, iż wydatki na wypłatę odszkodowania wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny zostać ujęte w paragrafie 459 - "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" lub w paragrafie 460 - "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu - zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). Powyższe stanowisko zostało wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów Znak: ST1-4834-82/BTM/2008/1690 z dnia 26 listopada 2008 r.

Jednocześnie informuję, że wypłata wyżej wymienionego odszkodowania nie stanowi zapłaty za nieruchomość, bowiem nabycie nieruchomości nastąpiło z mocy prawa. W księgach rachunkowych wypłacone odszkodowanie winno zostać ujęte na koncie 761 "Pozostałe koszty operacyjne", mając na uwadze uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl