Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 maja 2004 r.
Pomniejszenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim
USP-II-415/8/04

Pytanie podatnika

Czy można pomniejszyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za okres od grudnia 2003 r. do kwietnia 2004 r. pomimo, iż podatnik w okresie tym nie uzyskiwał przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim na pisemne zapytanie z dnia 04.05.2004 r. udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w zakresie usług budowlanych. W miesiącach styczeń - marzec 2004 r. nie uzyskiwał przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dopiero w miesiącu kwietniu 2004 r. uzyskał przychód od którego obowiązany był zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy. Ponadto w miesiącu kwietniu podatnik zapłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2003 r. oraz styczeń - kwiecień 2004 r.

Na tle przedstawionych okoliczności podatnik formułuje stanowisko, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za miesiąc kwiecień 2004 r. może być pomniejszony o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w miesiącu kwietniu 2004 r. za miesiąc grudzień 2003 r. oraz styczeń - kwiecień 2004 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.).

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), zapłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. W przypadku dokonywania obniżki, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o podatku dochodowym. Oznacza to, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki, zaś wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Podatnik prawidłowo zinterpretował przepisy prawa podatkowego, albowiem art. 27 b ust. 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie odnosi się w żaden sposób do okresu za który opłacana jest składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, warunkiem obniżenia podatku o kwotę zaległej składki jest:

opłacenie jej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

obniżenie podatku nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru składki,

wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl