Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 marca 2003 r.
Prawo do odliczenia wydatków w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Urząd Skarbowy w Białogardzie
USP-IA-415/ 5 /P-3/ 167 /2003

Dotyczy art. 27a ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 5 oraz art. 27b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Stan prawny obowiązujący w dniu udzielenia odpowiedzi.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Białogardzie, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 07.03.2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002 dokona w zeznaniu PIT-37. Zamierza skorzystać z ulgi z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy.

Wydatki na fundusz remontowy podatnik ponosił od 2001 r. Z tego tytułu w 2001 r. wydatkował kwotę 300 zł., nie spełniając tym samym wymogu posiadania minimalnej kwoty wydatków 462 zł. uprawniającej do ulgi. W roku 2002 podatnik wydatkował na ten cel kwotę 350 zł. Łącznie za rok 2000-2002 posiada dowody wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy w kwocie 650 zł.

Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż w 2002 r. spełnia warunki do skorzystania z ulgi. Przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością odliczenia wydatków poniesionych jako wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy.

Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego zawarte w przepisach art. 27a ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 5 oraz art. 27b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony wg skali podatkowej, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Artykuł 27a ust. 5 stanowi, iż zmniejszenie podatku może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty o której mowa w ust. 2, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, tj. 462 zł. w okresie 2000-2002 r. Powyższe oznacza, iż prawo do odliczenia wydatków, o których mowa wyżej przysługuje wówczas gdy podatnik posiada dowody poniesienia wydatków w wysokości co najmniej 462 zł. licząc od początku

3-letniego okresu obowiązywania limitu.

Do wiadomości:

Izba Skarbowa w Szczecinie

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl