Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 lipca 2004 r.
Prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od (czynszu) raty leasingowej od samochodu osobowego.
Urząd Skarbowy w Olsztynie
USIV/III/443-64/04

Pytanie podatnika - dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od (czynszu) raty leasingowej od samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Odpowiadając na pismo z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu do tut. Organu 09.06.2004 r.) dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od (czynszu) raty leasingowej od samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 18.08.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że od 2003 r. użytkuje Pan samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Z kserokopii umowy, załączonej do ww. pisma wynika, że czas trwania przedmiotowej umowy określono na 30 m-cy, tj. do 18.02.2006 r., termin płatności ostatniej raty upływa 18.01.2006 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Stosownie do art. 86 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych, oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru:

DŁ=357 kg+n x 68 kg

gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ww. ustawy dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w opisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Na podstawie cyt. wyżej przepisu przysługuje Panu prawo odliczenia 50 % kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych udokumentowanych fakturą (nie więcej jednak niż 5.000 zł), w odniesieniu do faktur otrzymanych po dniu 1.05.2004 r., pod warunkiem, że samochód ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Przepis ten aktualnie nie ma do Pana zastosowania, przede wszystkim dlatego, że nie nabył Pan tego samochodu. Umowę leasingu operacyjnego, o której mowa wyżej, zawarł Pan na okres do 18.02.2006 r.

Nadmienia się, że tut. Organ udziela informacji na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl