USIV/II/443-19/04 - Stawka podatku VAT za usługi koncertowe na rzecz szkół i przedszkoli.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 maja 2004 r. Urząd Skarbowy w Olsztynie USIV/II/443-19/04 Stawka podatku VAT za usługi koncertowe na rzecz szkół i przedszkoli.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej po 1 maja 2004 r. dla usług świadczonych przez Filharmonię na rzecz przedszkoli i szkół określonych przez Stronę jako "audycje szkolne i przedszkolne", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje.

Z pisma Strony wynika, że Filharmonia do 30 kwietnia 2004 r. przedmiotowe usługi klasyfikowała w grupowaniu PKWiU 92.31.2 i jako do wymienionych w poz. 23 załącznika Nr 2 do ustawy - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) stosowała do nich zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Aktualnie Strona uważa, że usługi te mają charakter edukacyjny i jako wymienione w poz. 7 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie Strony nie jest możliwe bez ustalenia prawidłowej klasyfikacji świadczonych usług. Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Za prawidłową klasyfikację odpowiada podatnik. W przypadku wątpliwości dotyczących klasyfikacji ww. usługi Strona może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Ponadto informuje się, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. usługi koncertowe zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.31.21-00.20 jako wymienione w poz. 156 załącznika Nr 3 do cyt. ustawy, na podstawie art. 41 ust. 2 tej ustawy podlegają opodatkowaniu 7% stawką VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl