USIII/443-62/05 - Opodatkowanie organizacji kolonii, zimowisk, zielonych szkół, obozów edukacyjnych i sportowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 lutego 2006 r. Urząd Skarbowy w Radomsku USIII/443-62/05 Opodatkowanie organizacji kolonii, zimowisk, zielonych szkół, obozów edukacyjnych i sportowych.

"(...) Zgodnie z art. 119 ust. 1-3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - podstawą opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Powyższe przepisy stosuje się, w przypadku gdy podatnik:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

3) przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;

4) prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Zgodnie z ust. 5 art. 119 ustawy o VAT, w przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, tzw. "usługi własne", odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 29.

W złożonym wniosku podatniczka słusznie zauważa, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie przesądza jakie usługi należy zakwalifikować do grupy "usług turystyki".

Usługa turystyczna składa się z szeregu usług składowych, np. usługi transportowej, usługi zakwaterowania, wyżywienia itp. Wszelkie usługi wchodzące w skład pakietu sprzedawanego podróżnemu uznaje się za pojedynczą usługę świadczoną na rzecz nabywcy, którym jest konkretny podróżny.

Z art. 26(2) VI Dyrektywy VAT Rady UE wynika, że wszystkie transakcje dokonywane przez agenta turystycznego w związku z imprezą turystyczną traktuje się jako jedną usługę świadczoną przez tego agenta na rzecz podróżnego. W art. 26(1) wskazano natomiast, że dla potrzeb niniejszego artykułu, pod pojęciem agenta turystycznego rozumie się również biura podróży. Podatniczka organizując: kolonie, zimowiska, zielone szkoły, obozy edukacyjne i sportowe zatrudnia kadrę pedagogiczną, wynajmuje lub kupuje bazę noclegową i socjalną oraz kupuje świadczenia edukacyjne, sportowe, rozrywkowe i transportowe. Towary i usługi dla bezpośredniej korzyści klientów wnioskująca nabywa od podmiotów trzecich. Biorąc pod uwagę powyższe - w opinii tut. organu - spełnia przesłanki określone ww. art. 119 ustawy o VAT, dotyczące szczególnej procedury opodatkowania usług turystyki.

Świadczenie usług turystycznych opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 22%, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

W ustawie o podatku VAT przewidziana została jednak preferencyjna stawka dla usług turystycznych, uzależniona od miejsca ich świadczenia.

I tak, zgodnie z art. 119 ust. 7 ww. ustawy usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści są świadczone poza terytorium Wspólnoty.

Jednakże w myśl ust. 8 art. 119 ustawy o VAT, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty.

Ww. przepisy - zgodnie z ust. 9 art. 119 ww. ustawy - stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium.

Zdaniem Pani powyższe usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 55.23.11 jako "usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" i opodatkowane 7% stawką podatku VAT.

W poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%) wymienione zostały usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15), tj. PKWiU ex 55.20.

Stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% ograniczone jest więc podmiotowo i dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, nie ma więc zastosowania do prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej."

Opublikowano: S.Podat. 2006/7/61