Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lipca 2004 r.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
US72/RPŁ/423-88/MM/04
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń członków zarządu spółki

Pytanie podatnika

Jakie należy zastosować koszty uzyskania oraz jaki pobrać podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom jak i osobom nie będącym pracownikami firmy w związku z powołaniem w/w osób do udziału w posiedzeniach zarządu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 czerwca 2004 r. (uzupełnione wyjaśnieniami z dnia 13 lipca 2004 r. oraz 15 lipca 2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Wynagrodzenia dla osób powołanych do zarządu zarówno będących pracownikami jak i nie będących pracownikami Spółki - jako wynagrodzenia z tytułu udziału w zarządzie (najczęściej za posiedzenia) należy traktować jako przychody z samodzielnej działalności, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. zwaną dalej updf) tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Naczelnik tutejszego urzędu informuje, iż stosunek prawny między Spółką a członkiem zarządu sprawującym swe funkcje na mocy dokonanego przez firmę wyboru lub powołania nie może być utożsamiany ze stosunkiem pracy lub stosunkiem służbowym ze względu na brak zależności służbowej. W związku z powyższym w przypadku wynagrodzeń z tytułu udziału w zarządzie bez znaczenia pozostaje fakt zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Zatem wynagrodzenie pracownika Spółki jak i osoby nie będącej pracownikiem z tytułu udziału w zarządzie przyznane im przez władze Spółki należy traktować jako przychód z samodzielnej działalności określonej w art. 13 pkt 7 updf.

W związku z powyższym zaliczki od wynagrodzeń za udział w posiedzeniu zarządu należy pobierać w wysokości i na zasadach określonych w art. 41 updf.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 updf - płatnik dokonujący wypłat należności m.in. z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 7 updf jest zobowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 updf, Osobom uzyskującym przychody z tytułu osobistego udziału w składzie zarządów przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, które w 2004 r. wynoszą 102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł.

W przypadku jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu roczne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 1.840 zł 77 gr zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 updf.

Reasumując zarówno wynagrodzenia wypłacane pracownikowi Spółki jak i osobie nie będącej pracownikiem Spółki z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu należy potraktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz pobierać od nich zaliczki na zasadach określonych w art. 41 updf.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl