US1416-PD/415-3/07/TA - Wniesienie aportem składników majątkowych jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 czerwca 2007 r. Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej US1416-PD/415-3/07/TA Wniesienie aportem składników majątkowych jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

postanawia

uznać za prawidłowe przedstawione przez Pana we wniosku stanowisko, zgodnie z którym zarówno wniesienie aportem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, środków trwałych jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej, której ta osoba jest wspólnikiem, jak i wartość udziałów w spółce cywilnej, objętych przez tę osobę, jako wspólnika tej spółki, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, nie są przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dźwigowych.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się Pan na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W kwietniu 2007 r. zawiązał Pan spółkę cywilną, do której zamierza wnieść udziały w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Poinformował Pan o zamiarze wniesienia do tej spółki środków trwałych amortyzowanych oraz już zamortyzowanych, wycenionych w kwotach wyższych od ich księgowej wartości netto (wg aktualnych cen rynkowych) i zaewidencjonowania ich jako składniki majątkowe w spółce cywilnej. Wyraził Pan opinię, że wniesienie składników majątkowych w formie aportu do spółki cywilnej nie jest odpłatnym zbyciem, więc nie jest również przychodem podatkowym. W związku z tym uważa Pan, że wniesienie aportu w formie wkładu niepieniężnego nie rodzi u wspólnika wnoszącego aport skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie stanowi to przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, ani przychodów o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia się, co następuje:

Przepisy dotyczące zasad działania spółek cywilnych zawarte są w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przez umowę spółki - zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego - wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stosownie do art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny (aport). Wniesienie aportu do spółki cywilnej winno być dokonane zgodnie z obowiązującym prawem oraz przy uwzględnieniu postanowień wynikających z zawartej umowy spółki cywilnej.

Wniesienie wkładu do spółki cywilnej nie rodzi u wspólnika wnoszącego wkład skutków w podatku dochodowym, gdyż nie wiąże się to z odpłatnym zbyciem składnika majątku, o czym jest mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie wkładu do spółki cywilnej nie wiąże się również u wspólnika wnoszącego wkład z uzyskaniem przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, przychód z kapitałów pieniężnych podatnik osiąga z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Niniejszy przepis nie dotyczy więc wniesienia wkładu do spółki cywilnej.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci środka trwałego do istniejącej już spółki cywilnej stanowi podwyższenie majątku spółki. Nie powoduje to jednak powstania u wspólników spółki z tego tytułu przychodów dla celów podatkowych. Przychody z działalności gospodarczej zdefiniowane są w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższy artykuł zawiera katalog przychodów, które uważa się za przychody z działalności gospodarczej. W katalogu tym nie wymieniono otrzymania środków trwałych wniesionych do spółki w formie aportu, wobec czego nie stanowi to przychodu z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl